25 Mart 2008 Salı

2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANINDA İNCE NOKTALAR

2007 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamesinin, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren 25 Nisan 2008 Tarihi akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenecek olan kurumlar Vergisi beyannamesinde aşağıdaki kurumların, tüzel kişilikleri bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, kazançları Kurumlar Vergisine tabi olacaktır.Bu kurumları sırasıyla; -Sermaye şirketleri (Anonim, limited, sermayeleri paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar)
-Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
-İktisadi kamu kuruluşları
-Kooperatifler-İş ortaklıkları, olarak sıralamak mümkündür.Ayrıca, kurumlar vergisi uygulamasında sendikalar dernek, cemaatler vakıf hükmündedir. Kurumların gelirleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde yedi bent halinde sayılan gelir unsurlarından oluşur ve tamamı kurum kazancı olarak adlandırılır.BEYANNAME VERİLECEK HALLERTam mükellefiyette, Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde sayılan mükellefler, bir hesap dönemine ilişkin beyannamelerini, KVK’nın 14. maddesi uyarınca hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar, kendilerine özel hesap dönemi tanınan kurumlar ise özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. www.muhasebenet.net Dar mükellefiyette ise Türkiye’de ticari ve zirai faaliyette bulunan yabancı kurumlar mutlaka, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi vermek ve bütün gelir unsurlarını beyannamede toplamak zorundadırlar. SAFİ KURUM KAZANCININ TESPİTİSafi kurum kazancı;KVK’nun 6. maddesi gereğince kurumlar vergisi, kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancı ise GVK’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerine göre tespit edilmektedir. (Zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetlerinden doğan kazançların tespitinde GVK’nın 59. maddesinin son fıkrası hükmü de dikkate alınır)Dolayısıyla kurum kazancı GVK’nın 40 ve KVK’nın 8,9,10 ve 11. maddeleri göz önünde bulundurularak, GVK’nun 38. maddesinde ön görülen bilanço esasında ticari kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca belirlenmektedir.www.muhasebenet.net Ayrıca VUK’nun değerleme hükümleri ile diğer kanunlardaki özel hükümler de göz önünde bulundurulacaktır. Belirlenen kurum kazancına indirim ve istisnalar uygulanarak kurumlar vergisi matrahına ulaşılır.Kontrol edilen yabancı kurum kazancı;Kurumlar vergisi mükelleflerinin altında yurt dışı iştiraklerinin kazancı, bazı koşulların varlığı halinde, Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.
Öncelikle yurt dışı iştirakin “kontrol edilen yabancı kurum” olması gerekir. Bu ise doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte, sermayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının en az yüzde 50’sine sahip olması anlamına gelmektedir. Bu oranın hesabında Türkiye’deki tam mükellef gerçek kişi ve kurumların sahip olduğu payların toplamı dikkate alınacaktır. KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLERa)Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderlerib)İlk tesis ve taazzuv (kuruluş ve örgütlenme) giderleric)Genel heyet toplantıları için yapılan giderlerle,birleşme,fesih ve giderlerid)Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait karşılıklar www.muhasebenet.net e)Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın kar hissesif)Ar-Ge indirimig)Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarıh)Kurum çalışanlarına ödenen temettü ikramiyesi
KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER1.Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizler www.muhasebenet.net 2.Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faiz, kur farkları ve benzeri giderler3.Sermaye Şirketlerince Dağıtılan Örtülü Kazançlar4.Ayrılan Yedek Akçeleri5.Dar Mükellef Kurumların Ana Merkeze veya Türkiye Dışındaki Şubelerine Yaptıkları Bazı Ödemeler6.Hesaplanan Kurumlar Vergisi İle Her Türlü Cezalar ve gecikme zamları7.Menkul Kıymet Pazarlama Komisyonları www.muhasebenet.net 8.Esas Faaliyetleri Konusu İle İlgili Olmayan Deniz ve Hava Taşıtlarının Giderleri9.Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden Dolayı Ödenen Tazminatlar10.Diğerleri-Ödenmeyen sigorta primleri (işveren sigorta primleri dahil),-Binek otomobillerine ait motorlu taşıtlar vergisi,-Tevsik edilemeyen giderler,-Yurt dışı inşaat,onarma,montaj,ihracat ve taşımacılık işlerinde;döviz olarak elde edilen hasılatın %0,5’ini aşan tutarda hesaplanan götürü giderler,-Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olmayan amortismanlar,- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olmayan karşılıklar (kıdem tazminatı karşılığı,menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı vb.),-Kanunen kabul edilmeyen giderler için yüklenilen KDV,-Değerleme hataları-Alınan vadeli çek reeskontları,-İstisna kazançların giderleri,-İşle ilgili olmayan özel harcamalar,-Mükerrer kaydedilen giderler,-Dönemsellik ilkesine uymayan gider kayıtları,Kanunen kabul edilmeyen giderler,enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde VUK mükerrer madde 298/A-5 gereğince enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarları ile dikkate alınacaktır.TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KANANÇ DAĞITIMI (Tıklayınız)BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILACAK DİĞER İNDİRİMLER1.Ticari kardan mali kara geçişte oluşan zararlar ile yurt dışı zararları2.Bağış ve yardımlar3.Sponsorluk harcamalarıKURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNA KAZANÇLARKurumlar vergisinde istisna kazançlar, kanunun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, GVK’nın 19. maddesinde (24.04.2003 tarihinden önce GVK’nın md. 1-6 da) yer alan yatırım indirimi istisnası ile özel kanunlarda veya kurumların kuruluş kanunlarında yer alan istisnalar da mevcuttur. Bunları; www.muhasebenet.net 1-İştirak kazançları istisnası ve yurt dışı iştirak kazançları istisnası (KVK md. 5/1-a-b)2-Yurtdışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları istisnası (KVK md 5/1-c)3-Emisyon primi kazancı istisnası (KVK md 5/1-ç)4-Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna (KVK md 5/1-d)5-Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri rüçhan hakları kazanç istisnası (KVK md 5/1-e)6-Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış kurumlara tanınan istisna (KVK md 5/1-f)7-Kurumların yurtdışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcilikleri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançlarına ilişkin istisna (KVK md 5/1-g)8-Yurtdışı inşaat, onarma, montaj işleriyle teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin istisna (KVK md 5/1-h) www.muhasebenet.net 9-Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kazanç istisnası (KVK md 5/1-ı)10-Risturn istisnası (KVK md 5/1-i)11-Kaldırılan yatırım indirimi ve geçiş dönemi uygulamaları 12-Vergi kanunları dışındaki kanunlarda yer alan istisna hükümleri 13-Diğer istisnalar, olarak sıralayabiliriz.KURUMLAR VERGİSİNİN HESAPLANMASIBilindiği üzere 01.01.1994 tarihinden itibaren “Tek Düzen Hesap Planı” uygulamasına geçilmiştir
Hesap planına göre tespit edilen ticari kar ile vergi mevzuatına göre tespit edilen karın farklı olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle muhasebe usul ve esasları dikkate alınarak düzenlenecek mali tablolarda yer alacak dönem karı (ticari kar) veya zarar ile vergiye matrah olacak kar (mali kar) veya zarar bilanço ya da gelir tablosu üzerinde giderilmeyecek; vergiye tabi safi kazanç, mükellefler tarafından mali tablolar dışında hesaplanacaktır. www.muhasebenet.net
Kurumlar vergisi mükellefleri, gelir tablosunda yer alan “Dönem Karı veya Zararı”nı Ticari Bilanço Karı veya Zararı olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ilgili satırına aktarılacak ve kanunen kabul edilmeyen giderler ile kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç ve iratları beyanname üzerinde göstereceklerdir.
KURUMLAR VERGİSİ ORANI VE GEÇİCİ VERGİ
Kurumlar vergisi kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınır. Kurumlar vergisi mükelleflerince cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere gelir vergisi kanununda belirtilen esaslara göre cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenecektir. www.muhasebenet.net
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER İLE KURUMLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ
Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti (Ayrıntılı bilanço ve gelir tablolarının önceki dönem sütunları da doldurulacaktır)
2007 Yılı aktif toplamı 7.949.700- YTL'yi veya net satışları toplamı 17.666.000-YTL'yi (parasal hadler 10 sıra nolu MSUGT uyarınca bir önceki yıla ilişkin parasal hadlerin yeniden değerlendirme oranında arttırılması suretiyle hesaplanmıştır) aşan mükellefler ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu yanı sıra ek mali tabloları düzenleyecekler ve bu tablolardan 'kar dağıtım tablosunu' beyannamelerine ekleyeceklerdir.
Kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar bir defada (Tek taksit) ödenecektir
E-BEYANNAME UYGULAMASI
367 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (tebliğin yayım tarihi olan) 01.02.2007 tarihi itibariyle kurumlar vergisi mükellefleri için hiç bir hadle sınırlı olmaksızın kurumlar vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu nedenle de 2007 ve müteakip yıllara ait kurumlar vergisi beyannameleri ile geçici vergi beyannamelerinin, aktif toplamı veya net satışlar toplamına bakılmaksızın elektronik ortamda (E-beyanname) gönderilmesi gerekmektedir.

24 Mart 2008 Pazartesi

Bazı kamu alacaklarının uzlaşma yolu ile tahsili


FARE DOĞURDU
(Veya bazı kamu alacaklarının uzlaşma yolu ile tahsili)
Cevdet Akçakoca - Yeminli Mali Müşavir - 24 Mart 2008 Pazartesi - Bursa
Evet, sevgili okuyucular, dağ fare doğurdu. Neden mi?
amuoyu baskısı sonucu 5736 sayılı bazı kamu alacaklarının uzlaşma usulü ile tahsili hakkındaki kanun ilk taslağından farklı çıktı. Ben bu yazıyı yazarken şeytanın avukatlığını yapacağım daha sonra da söz konusu yasayı ve tatbikatını anlatmaya çalışacağım.
Bu arada şunu da yazmadan edemeyeceğim. Bu nasıl kamu oyu baskısı ise tamam hırsızı , namussuzu cezalandıralım ama biraz da arada yananları düşünelim. Kamuoyu biraz da ülkenin ilerlemesini de düşünmeli, veya bu kamuoyu denen kesim açıkça biz özel sektör istemiyoruz , bitmiş batmış olan dünyada yok olmuş olan başka türlü bir rejim istiyoruz desin de biz de düzenleme ve kolaylık yapma isteğinden vazgeçelim. Ne dersiniz?
Bilir misiniz? Yıllardır, maliyenin bir listesi vardır. Bu listeye girmeye görün. Zaman aşımı bile olsa bu listeden kolay kolay çıkamazsınız.
Borcunuzu ödeseniz bile çıkamazsınız. Hoş, bugünkü cezalarla borcunuzu ödeyip de bu listeden çıkmanız da imkansızdı ya. Yasa taslağı hakikaten bazı ödeme kolaylıkları ve bu listeden çıkma imkanı sağlayacak gibiydi. Maalesef olmadı.
Bu liste: Sahte evrak kullananlar ve düzenleyenler listesi idi. Abartılı bir söylemle , Nasrettin Hoca’nın meşhur “Suyunun suyunun suyunun suyu” hikayesi vardır. Onun gibi bir olay var. Siz, bir firmadan mal aldınız. Size bir fatura geldi. Başka bir firmadan. Bu ikinci firma da malları bir başkasından almış. O firma da malları bir başkasından almış. Söz konusu son firma ise vergi ödememek ve kaçırmak gayesi ile kurulmuş bir sahte firma. Ancak, siz bunu bilemezsiniz. Neticede o firma sahte evrak düzenleyen firma oluyor.
Ondan malı alıp size satan firma da sahte belge düzenleyici oluyor. Siz de sahte belge kullanan oluveriyorsunuz. Söyleyin bana , burada sizin bir suçunuz var mı? Var; var, var. Neyse, bu olay sonunda siz o malum listeye giriyorsunuz. Artık ağzınızla kuş tutsanız bu iş bitmiştir, bir işe yaramaz, firmanızı kapatın daha iyi.
Yazımızın konusu, uzlaşma yasa taslağı , bu tip günahsız firmalara ve maliyeye bir rahatlık getirebilecekti. Ancak, hani o kamuoyu diye kendilerini basında, medyada tarfi edenler var ya , onlar bir kıyamet kopardılar ki. Sonuç, dağ fare doğurdu ve yasa bugünkü şekliyle çıktı. Zannediyorum, Maliyenin istediği etkiyi yapmayacağı gibi, piyasa için de istenen sonucu vermeyecek.
Haa, bu arada, ben şeytanın avukatlığını yapayım derken hiçbir şekilde sahtekarı, kaçakçıyı affedelim demiyorum. Yazımın başında belirttiğim şekilde bilmeden yananları kurtaracak bir düzenleme istiyordum. Olmadı, olmadı.
Gelelim bugünkü yasaya:
BU YASA KAPSAMINA GİRENLER:
a. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, Dahilde alınan KDV, damga vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiler, resim ve harçlar ile.
b. Bu vergilere bağlı olarak tahakkuk eden vergi ziyaı cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için uzlaşma hakkı veriliyor.
YASA KAPSAMINA GİRMEYENLER.
a. Gümrük vergileri, ithalde alınan kdv ve ötv, kaynak kullanımı kesintileri, trafik para cezaları, idari para cezaları ve benzerleri ile
b. kaçakçılık sayılan fiiller sebebiyle tarh edilen vergiler ve (3) kat vergi ziyaı cezalarıdır.
HANGİ TARİHE KADAR OLAN İHTİLAFLAR İÇİN MÜRACAAT EDİLECEKTİR?
27.Şubat.2008 tarihine kadar tarh edilmiş olup dava, itiraz,temyiz süresi geçmemiş yani kanun yolu tüketilmemiş vergi ve cezalar için uzlaşma talebi ile müracaat edilecektir.
MÜRACAAT SÜRESİ NE ZAMANA KADARDIR?
Müracaat süresi 31. Mart.2008 tarihine kadardır.
NEREYE MÜRACAAT EDİLECEKTİR?
Şekli bu yasaya ait tebliğde belirtilen esas ve dilekçelerle Uzlaşma komisyonları veya Vergi dairesi müdürlüklerine müracaat edilecektir.
YASAYA GÖRE HANGİ KOLAYLIK GETİRİLMİŞTİR?
İhtilaflı vergiler, uzlaşma komisyonlarında uzlaşılan miktarda vergi, ceza ve gecikme zamları üzerinden aylık binde iki (%o2) faizle 18 ayda 18 eşit taksitte ödenecektir.
Eksik de olsa, mükellefler bu çıkan yasadan faydalanarak borçlarını ödemelidirler.

18 Mart 2008 Salı

Form Ba" ve "Form Bs formlarının verilme süresinin uzatılması


Form Ba" ve "Form Bs formlarının verilme süresinin uzatılması
2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/06/2008 tarihine kadar verilebilecektir.
381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar, bildirim hadlerine ilişkin açıklamalar ve (Ba) (Bs) Bildirim Formlarının doldurulmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.
Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2007 takvim yılına ilişkin olarak düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını 2008 yılı Şubat ayı içinde vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de, Ba ve Bs bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil, takvim yılı itibariyle düzenleyeceklerdir
2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü akşamına kadar verilecektir. Söz konusu dönemlere ilişkin Ba ve Bs bildirim formları mükelleflerin istemeleri halinde Nisan ayının 5 nci günü beklenilmeden aylık dönemler itibariyle verilebilir. Nisan dönemi ve müteakip dönemlere ilişkin bildirim formları ise aylık dönemler halinde düzenlenerek, takip eden ayın 5 nci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 nci günü akşamına kadar verilecektir.
Bildirimlere İlişkin Hadler
1.2.1. 2008 yılı ve takip eden yıllara ilişkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 8.000 YTL(Yeni Türk Lirası ) olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, [1]bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 8.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 8.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirilecektir. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" ( Tablo III ) bölümüne yazılacaktır (Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan satışların toplamı KDV hariç tutarlar olarak Tablo III'e dahil edilecektir).[2]

17 Mart 2008 Pazartesi

Tapan: Kriz laflarına kulak asmayın, reklamda ciro 2 yılda katlanır

Tapan: Kriz laflarına kulak asmayın, reklamda ciro 2 yılda katlanır Türkiye’de bugün itibarıyla toplam reklam pastasının 2.5 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydeden Tapan Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Eran Tapan "Sektörel cironun 2 yıl içinde 5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Üstelik Türkiye’de, hiç bir sektörün bu kadar bir süre içinde bu kadar hızlı büyümesi de öngörülmüyor" dedi.Ülkemizde açık hava mobil reklam sektörünün oluşmasına öncülük edip gelişmesine de büyük katkılarda bulunan Taksi Medya ve Mobilmedya şirketlerinin de sahibi olan Eran Tapan, 2007’de yaklaşık 2,5 milyar dolar olan toplam reklam harcamasının, 2008 yılı sonu itibariyle 3.8 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyleyip "Açıkhava ve internet reklamcılığının da yüksek büyüme trendi ile yazılı ve görsel basından da pay alacağına inanıyoruz. Ülkemizde toplam reklam harcamalarının içerisinde yüzde 4.5’larda olan açık hava reklamcılığı payının iki yıl içerisinde yüzde 8’lere çıkacağı öngörüsüne katılıyoruz" diye konuştu.YURT DIŞI HAMLESİ: 12 patentli reklam tanıtım uygulaması bulunan Taksi Medya’nın çok yakın gelecekte yurt dışında da önemli hamleler yapmaya hazırlandığını kaydeden Tapan, "Özellikle Yunanistan ve Romanya pazarında kurulma aşamasında olduğumuz stratejik ortaklıklarla önemli açılımlar gerçekleştirirken yurt içinde ise gelişme trendimizi sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla ülkemizin ilk 20 büyük ilinde varız. Yeni ofisler açtık. Yıl sonu itibarıyla bu sayıyı 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece yerel reklam verenlere de hizmete vermeye başlıyoruz" dedi.REKABETTE ÜSTÜNLÜK: Hem yurtiçi hem de yurtdışı açılımlarıyla yıl sonu itibarıyla 17 milyon dolar ciro hedefi koyduklarını ifade eden Tapan şöyle devam etti: "Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarıyla stratejik pazarlama ortaklıkları gerçekleştirerek kazan-kazan projelerle, işbirliği yaparak firmalara rekabette üstünlük sağlattırıyoruz. Bunların başında da Tofaş ile gerçekleştirilen Doblo projesi geliyor. Tofaş, yıllık Doblo taksi satışlarını ülke genelinde yüzde 150 arttırarak bir efsane haline geldi. Benzer çalışmaları Ford, Finansbank ve Garanti Bankası ile de gerçekleştirdik ve sürdürüyoruz. Firmaların ürün ve hizmetlerini pazarlamadaki reklam desteği artan rekabet koşullarında artık stratejik bir destek haline geldi."

7 Mart 2008 Cuma

Vergi Borcuna Değil, İhtilaflı Vergiye İndirim Var

Vergi Borcuna Değil, İhtilaflı Vergiye İndirim Var
Son çıkan uzlaşma yasası, okurlarımızın kafasını karıştırmışa benziyor.
Her gün yüzlerce okurumuz “birikmiş vergi borçları için, ne tür bir kolaylık sağlandığını” soruyor.
Hemen belirtelim, yıllardır ya da aylardır ödenmeyen, birikmiş vergi borçları için, uzlaşma ya da ödeme kolaylığı getirilmedi. Çıkan yasa, ihtilaflı vergi ve cezalarla ilgili. Bunlara “gelin uzlaşalım” yani vergi ve cezanızın tutarı üzerinde pazarlık yapıp, bir kısmını, duruma göre önemli bir kısmını kaldıralım. Kalan kısmı da “18 ayda 18 eşit taksitte”, aylık binde 2 faizle ödeyin, olay kapansın, deniliyor.
KAPSAMI
İhtilaflı vergilerle ilgili uzlaşmadan, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ikmalen, re’sen veya idarece tarh Hemen belirtelim, yıllardır ya da aylardır ödenmeyen, birikmiş vergi borçları için, uzlaşma ya da ödeme kolaylığı getirilmedi. Çıkan yasa, ihtilaflı vergi ve cezalarla ilgili. Bunlara “gelin uzlaşalım” yani vergi ve cezanızın tutarı üzerinde pazarlık yapıp, bir kısmını, duruma göre önemli bir kısmını kaldıralım. Kalan kısmı da “18 ayda 18 eşit taksitte”, aylık binde 2 faizle ödeyin, olay kapansın, deniliyor.
KAPSAMI
İhtilaflı vergilerle ilgili uzlaşmadan, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen; vergiler (örneğin gelir vergisi, kurumlar vergisi, dahilde alınan KDV, damga vergisi), resim ve harçlar ile fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları giriyor.
Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen; gümrük vergileri, ithalde alınan KDV ile ÖTV, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintileri, trafik para cezaları ile idari para cezaları ve benzeri alacaklar, uzlaşma ile ilgili yasadan yararlanamıyor. Ayrıca, kaçakçılık sayılan fiiller nedeniyle tarh edilen vergiler ile 3 kat vergi ziyaı cezaları da uzlaşma kapsamına girmiyor .
Bu arada dikkati çeken bir husus “şikayet yolu ile düzeltme” talebi ve bunun reddi üzerine açılan davalarla ilgili. Yasada açıkça, vergi mahkemesinde davası devam eden ihtilafların uzlaşmadan yararlanabileceği belirtilmesine karşın, tebliğ ile “yasayı aşan” bir yorum yapılmış ve bunların yararlanamayacağı belirtilmiş. Tebliğdeki bu kısmın iptali için dava açılması ile sorun çözümlenebilir.
BAŞVURU SÜRESİ
Uzlaşma ile ilgili yasadan yararlanabilmek için, 31 Mart 2008 tarihi çalışma saati bitimine kadar, uzlaşma talep edilmesi gerekiyor.
Bunun için, uzlaşmaya başvuru aşamasında, devam eden davalardan vazgeçmek gerekmiyor. Ancak, uzlaşmaya varıldığı takdirde, uzlaşma tutanağını imzalayan mükellef, davadan vazgeçme dilekçesini de üç örnek olarak uzlaşma komisyonuna verecek.
Uzlaşma komisyonlarının hangisi olduğunun belirlenmesi bakımından, şu anda mevcut olan “yetki sınırları” geçerli olacak. Yetki sınırları belirlenirken, yalnızca tarhiyata konu edilen vergi miktarı göz önüne alınacak.
Maliye bu yasadan 2,5 milyar YTL civarında gelir bekliyor. Ancak, kapsamının dar tutulması ve bazı sınırlamalar nedeniyle, bu tutarın yarısına ulaşılması bile zor gözüküyor…
Ek dilekçe örnekleri 4 adet

5736 sayılı kanunu

EK: 1…………………… UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

….....................5736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmünden yararlanmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

... /.... / 2008
Adı ve Soyadı / Unvanı
İmza / Kaşe


VERGİ KİMLİK NUMARASI*MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI

ADRESİ

EK: 2
........................ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
...................……/…../2008 tarihinde yapılan uzlaşma komisyonu toplantısında uzlaşmanın vaki olmadığına dair ……../……./2008 tarih ve …….……….. sayılı tutanak düzenlenmiştir.

5736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa yazılan nihai teklife ilişkin dava açmayacağımı, bu teklifte yazılı tutarların tümünü kabul ettiğimi ve ilgili madde hükmünden yararlanarak ödemek istediğimi beyan eder, gereğinin yapılmasını arz ederim.... /.... / 2008
Adı ve Soyadı / Unvanı
İmza / Kaşe


VERGİ KİMLİK NUMARASI*MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI

ADRESİ
EK:3
..................................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
...................


5736 sayılı Kanun kapsamında vergi mahkemesinde/bölge idare mahkemesinde/Danıştay nezdinde ihtilaflı olan/dava açma/itiraz-temyiz-karar düzeltme başvuru süresi geçmemiş bulunan aşağıda belirttiğim vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile ilgili olarak Kanunun 1 nci maddesinden yararlanarak uzlaşmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.
... / ... / 2008
Adı ve Soyadı / Unvanı

İmza / Kaşe
VERGİ KİMLİK NUMARASI*MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI

ADRESİ
EK:4
..................…………………. UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA ….....................


5736 sayılı Kanun kapsamında vergi mahkemesinde/bölge idare mahkemesinde/Danıştay nezdinde ihtilaflı olan/dava açma/itiraz-temyiz-karar düzeltme başvuru süresi geçmemiş bulunan vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile ilgili olarak Kanunun 1 nci maddesinden yararlanmak üzere.../.../2008 tarihli dilekçe ile uzlaşma talep ettim.

Uzlaştığım tutarlarla ilgili olarak dava açmayacağımı ve açmış olduğum aşağıda belirtilen davalar ile uzlaştığım vergi ve cezalarla ilişkili tüm davalardan uzlaşma tutanağının düzenlendiği …/.../2008 tarihinde vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

... / ... / 2008
Adı ve Soyadı / Unvanı
İmza / Kaşe


VERGİ KİMLİK NUMARASI*MÜKELLEFİN ADI VE SOYADI / UNVANI
ADRESİ

6 Mart 2008 Perşembe

DASK için azami tutar 120 bin YTL ZORUNLU

DASK için azami tutar 120 bin YTL ZORUNLU

Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 120 bin YTL olarak belirlendi. Azami teminat tutarı daha önce 110 bin YTL idi. Hazine Müsteşarlığı’nın konuya ilişkin tarife ve talimat değişikliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Değişikliğe göre, sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınacak.