30 Aralık 2020 Çarşamba

Get Guarnateed DA50+ for %domain%

hi there

Get an amaazing Domain Authority score above 50 for your website and
increase sales and visibility in just 30 days
https://www.str8creative.co/product/moz-da-seo-plan/

Service is guaranteed

Regards
Mike
Str8 Creative
support@str8creative.co

26 Aralık 2020 Cumartesi

14 Aralık 2020 Pazartesi

Zamanaşımına Uğrayacak Katma Değer Vergisi İade Taleplerine İlişkin Hatırlatma

grant_thornton_logo_2020.webp

 

Zamanaşımına Uğrayacak Katma Değer Vergisi İade Taleplerine İlişkin Hatırlatma

15 Ara 2020

 

Hatırlanacağı üzere 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesinin 1 inci  fıkrasında,  7104 sayılı Kanun ile yapılan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan düzenleme doğrultusunda;

KDV mükelleflerinin istisna işlemlerinden kaynaklanan Katma Değer Vergisi iade taleplerinin, istisna teslimlerin gerçekleştiği yılı izleyen yılın başından itibaren iki yıl içinde KDV iadesi talep dilekçesi verilmek suretiyle talep edilmesi şartıyla yerine getirileceği, aksi durumda ise KDV mükelleflerinin KDV iade talep haklarını kaybedeceği yönünde, iade talep süresini kısıtlayıcı bir düzenleme yapılmıştır.

Yapılan bu düzenlemenin hangi yılları kapsadığı ve diğer iade hakkı doğuran işlemler için de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin açıklamalara, 15 Şubat 2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Seri Numaralı “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de (madde 13) yer verilmiş olup söz konusu Tebliğ’de iade talep sürelerine yönelik bu hükümlerin 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde geçerli olacağı belirtilmiştir.

Bu Sirklerimiz ile mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin hak kaybına uğramaması için  23 seri no.lu KDV Tebliğ ile belirlenen iade talep sürelerine ilişkin hatırlatma yapılmasında yarar görülmüş olup söz konusu tebliği ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

1.      İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Talep Süresi

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dâhil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dâhil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin  gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

Bu doğrultuda 2019 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin Kasım 2020 dönemi KDV1 beyannamesinde beyan edilerek 31.12.2020 tarihine kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dâhil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

2.      Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Buna göre, Kanunun 32 nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

3.      Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.”

Söz konusu Kanun ve Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)

Saygılarımızla,

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

8 Aralık 2020 Salı

re: Rank top 5 in the Google maps

hi there

Did you know that when someone is looking for a search term on their
phones, the Gmaps listings its what pop up first in the results?

Stop losing all that visibility and let us boost your G listing into the
tops for local terms
https://www.str8creative.co/product/1500-gmaps-citations/

thanks and regards
Mike
support@str8creative.co

7 Aralık 2020 Pazartesi

VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRMA

 

 

1-) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (MADDE 1-4) ............................................... 

I- KANUNA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ ........................................................................ 

II- BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ....................................................................................

A-) YAPILANDIRMAYA KONU ALACAKLARIN AİT OLDUĞU İDARELER ...............................................................

B-) YAPILANDIRMAYA KONU ALACAKLAR .................................................................................................. 

C-) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI ...................................................................................

D-) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME (MADDE 2) .......................................................

III- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI ............................................................................... 

IV- BELEDİYE ALACAKLARI ................................................................................................................ 

V- GÜMRÜK VERGİLERİ ...................................................................................................................... 

VI- YARGI KARARI İLE KESİNLEŞTİĞİ HÂLDE MÜKELLEFE ÖDEMEYE YÖNELİK TEBLİGATIN YAPILMADIĞI ALACAKLAR .................................................................................................................

VII- 6736, 7020 VE 7143 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLER HAKKINDA BU KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER .......................

VIII- MESLEK MENSUPLARININ ODALARA VE ODALARIN TÜRMOB'A BORÇLARI .......................

IX- AVUKATLARIN BAROLARA OLAN BORÇLARI ............................................................................

X- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE BAĞLI ODALARINA BORÇLAR .......................

XI- ESNAF VE SANATKÂRLAR KONFEDERASYONU İLE BAĞLI ODALARINA OLAN BORÇLAR ..

 

XII- İHRACATÇILARIN ÜYESİ OLDUKLARI İHRACATÇI BİRLİKLERİNE OLAN ÜYELİK AİDAT BORÇLARI ............................................................................................................................................

XIII- ORTAK HÜKÜMLER (MADDE 3) ...................................................................................................

2-) İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARA ESNAF MUAFLIĞI İSTİSNASI (MADDE-15,18) .... 

3-) YURTDIŞINA ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARDA %50 KAZANÇ İSTİSNASI (MADDE 16) ......................................................................... 

4-) SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SERMAYE AZALTIMI YOLU İLE ORTAKLARINA YAPMIŞ OLDUKLARIN ÖDEMELERİN KÂR PAYI DAĞITIMI SAYILARAK VE %15 STOPAJA TABİ OLMASI. (MADDE 17) ........................................................................................................................................... 

5-) GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN 31 ARALIK 2025 TARİHİNE UZATILMASI (MADDE 19) ....................................................................................................................

6-) AT YARIŞLARI İLE İLGİLİ STOPAJ SORUMLULUĞUNUN 6132 SAYILI AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNA GÖRE LİSANS SAHİBİ OLAN VEYA LİSANS SAHİBİNCE YETKİLENDİRİLEN KİŞİLERE AKTARILMASI (MADDE 20) ................................................................................................ 

7-) 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA ERECEK OLAN VERGİ ÖDEMEKSİZİN YENİ BİR VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ GETİRİLMESİ (MADDE 21) ............................................................................

8-) DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MADDELERİN TESLİMİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI SÜRESİNİN UZATILMASI (MADDE 23) ....................................................................................................................

9-) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ BEDELSİZ TESLİMLERİ İLE BUNLARA İLİŞKİN YAZILIM TESLİMİ VE HİZMETLERİ, BU MAL VE HİZMETLERİN BAĞIŞI YAPACAK OLANLARA TESLİM VE İFASINA İLİŞKİN KDV İSTİSNASININ SÜRESİNİN UZATILMASI (MADDE 24) ...........................................................................................................................................

10-) 2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ MÜSABAKALARINA İLİŞKİN KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLMESİ (MADDE 25, 37) ............................................................................

11-) PAYLARI BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDA İLK DEFA İŞLEM GÖRMEK ÜZERE EN AZ %20 ORANINDA HALKA ARZ EDİLEN KURUMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ (MADDE 35) ...........................................................................................................................................

12-) DERNEK VEYA VAKIFLARCA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN İKTİSADİ İŞLETME OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASI (MADDE 36) ............................................

13-) İSTANBUL’DA DEPREM RİSKİ DOLAYISIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN KDV İSTİSNASI SÜRESİNİN UZATILMASI (MADDE 40) ..............................................................................

14-) KONAKLAMA VERGİSİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİN ERTELENMESİ (MADDE 42) ....... 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

7256 sayılı yapılandırma

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), ICAEW (İngiltere ve Galler Muhasebe Meslek Örgütü) ile birlikte “Karaparanın aklanmasının önlenmesi” konulu 6 parçadan oluşan bir eğitim serisi başlatmıştır. İlk olarak “Örnek Olay 1: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü-Giriş” konulu çalışmayı yayınlamıştır.

Bu seri 6 ay devam eden kısa bilgilendirici eğitim materyallerini içerecektir ve karaparanın aklanmasının önlenmesi sürecinin nasıl işlediği, yüzleştikleri risklerin neler olduğu ve bu riskleri azaltmak ve kamu yararına olumlu bir katkı sunabilmek için neler yapabilecekleri konusunda muhasebe meslek mensuplarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü-Giriş

1

Örnek  Olay

 

KARAPARANIN AKLANMASI NEDİR?

Karaparanın aklanması, yasa dışı yollar ile elde edilen paranın yasal hale dönüştürülmesi ve böylece yasal kaynaklardan elde edilmiş gibi harcanabilmesi sürecidir. Karapara aklama, suç gelirlerini meşrulaştırır ve uyuşturucu çetelerinin, insan kaçakçılarının ve diğer suçluların faaliyetlerini genişletmelerine ve bunlardan yararlanmalarına izin verir. Karapara aklama eylemlerinin her yıl küresel düzeyde 1 trilyon doları aştığı tahmin edilmektedir.*

* Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi

 

Bu Rehber Nedir?

Bu yayın serisi ile karaparanın aklamasının nasıl yürütüldüğü, yüzleşecekleri risklerin neler olduğu ve bu riskleri azaltmak ve kamu yararına olumlu katkıda bulunmak için muhasebe meslek mensuplarının ne yapabilecekleri konusunda bilgilerini arttırmalarına yardımcı olmak hedeflenmiştir. Bu yayın serisinin erişilebilir ve kullanımının kolay olması amaçlanmıştır. Bu sebeple, her konuyu veya yerel yükümlülükleri içermez. Bunun yerine, muhasebe meslek mensupları için kilit hususları ele alır.

Karaparanın aklanma riski nedir?

Karaparanın aklanması muhasebe meslek mensupları için üç temel risk oluşturur. Muhasebe meslek mensupları:

• Karaparanın aklanmasında kullanılabilir (örneğin, bir banka hesabında suç gelirlerinin tutulması veya suç gelirlerinden yararlanma hakkını gizleyen bir düzenlemede görev alması yoluyla)

• Karaparanın aklanmasını mümkün kılmak için başka bir kişi tarafından kullanılabilir (karaparanın aklanması için kullanılacak bir kurumsal araç oluşturarak veya aklayıcıyı başka bir mesleki danışman ile tanıştırarak)

• Sonuç olarak karaparanın aklanması ile ilişkisi olan müşterilerin (ya da bir müşteri veya ortaklarının) ticarete dayalı karapara akladıklarına yönelik işaretleri tespit etme ve bunları bildirme konusunda başarısız olduğu için yasal, düzenleyici bir zarara veya itibarının zedelenmesine maruz kalabilir.

 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

mücbir sebep

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

7143 yapılandırma 13 taksit

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

FW: [GIB] Gİ 2020 – 77 : VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

From: Abone [mailto:abone-bounces@info.gelirler.gov.tr] On Behalf Of bilgi@info.gelirler.gov.tr
Sent: Thursday, November 19, 2020 1:51 PM
To: abone@info.gelirler.gov.tr
Subject: [GIB] Gİ 2020 – 77 : VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

 

GİB

GİB

 

19 Kasım 2020

Gİ 2020– 77

 

Sayın Abonemiz,

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

• Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, 

• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;  

- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

• Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

7256 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler için tıklayınız.

Söz konusu Kanun  için tıklayınız.

 

 


Gelir İdaresi Başkanlığı e-posta hizmeti olan " e-posta Bilgilendirme Sistemi" ne üye olduğunuz için teşekkür ederiz.
Bu mesaj GİB "e-posta Bilgilendirme Sistemi"ndeki adres listelerine otomatik olarak dağıtılmıştır. Lütfen bu mesajı cevaplamayınız. E-posta Bilgilendirme Sistemindeki aboneliğinizi iptal etmek isterseniz tıklayınız.

 

 

 

 
Gelir Idaresi Baskanligi bu mesajin icerdigi bilgilerin dogrulugu veya eksiksiz oldugu konusunda bir garanti vermemektedir. Mesaj icerigi OZEL oldugu icin mesajlarin ne sekilde olursa olsun icerigi veya sonuclari hususlarinda Gelir Idaresi Baskanliginin sorumluluk kabul etmeyecegini bildiririz. Muhatap ve/veya muhatabin dagitimla gorevlendirdigi kisi degil iseniz, lutfen bu bilgileri kullanmayiniz ve hic bir surette, hic bir kimseye aciklamayiniz. Bilgisayarinizdan siliniz. Bu e-posta hataen elinize gecmis olursa lutfen derhal bize (http://www.gib.gov.tr) ulastiriniz. Uyumlu davranisiniz ve ilginize tesekkur ederiz.
 
***************************************************
The Revenue Administration does not guarantee that this e-mail message contains accurate or absolute information. The content of this message belongs to its author. As this messages are intended for the PRIVATE use, we declare that the Revenue Administration does not accept legal responsibility for the what ever contents or results of this message. If you are not the respondent and/or the distributor charged by the respondent, please do not use these information , do not report to anyone under no circumstances and delete it from your system . If you received this message in error, please immediately notify us (http://www.gib.gov.tr). Thank you for your kind collaboration and attention.
 

 

26 Kasım 2020 Perşembe

23 Kasım 2020 Pazartesi

Cheap Monthly SEO plans %domain%

hi there

After checking your website SEO metrics and ranks, we determined that you
can get a real boost in ranks and visibility by using any of our plan below
https://www.cheapseosolutions.co/cheap-seo-packages/index.html

cheap and effective SEO plan
onpage SEO included

For the higher value plans, DA50 DR50 TF20 SEO metrics boost is inlcuded

thank you
Mike
support@cheapseosolutions.co

19 Kasım 2020 Perşembe

re: need unique domains backlinks

hi there

Do you mean that you want 1 backlinks from 1 domain? unique domains links
like this?

yes, we offer that here
https://str8creative.co/product/unique-domains-links/

thanks and regards
Mike
support@str8creative.co

FW: İndirim hakkı getirildi...

 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

From: YMM EKREM ERŞAHİN [mailto:ekremie@superonline.com]
Sent: Thursday, November 19, 2020 12:11 PM
Subject: İndirim hakkı getirildi...

 

 

Vergi borçları ile ilgili son dakika haberi!   

         İndirim hakkı getirildi...

 

Vergi borçları yapılandırması yasalaştı. Gelen son dakika haberine göre; Son iki yıldır vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 5 puan indirim hakkı getirildi. Beş puanlık vergi indiriminden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. İşte son dakika haberinin detayları

vergi düzenlemesiyle ilgili son dakika haberi geldi. Devlete olan borçlarını yapılandıranlar da vergi ve sosyal güvenlik priminden 5 puan indirim hakkı elde edecek. Bunun için yılsonuna kadar yapılandırma başvurusu yaparak, borç taksitlerini süresinde ödemesi gerekiyor. Bu yıl için toplam 1 milyon 400 bin liraya kadar vergi indirimi yapılabilecek.

İLK TAKSİTLER MART 2021'DE

Yapılandırma kapsamında ilk taksitler vergi borçlarında ocak, prim borçlarında da Mart 2021'de ödenecek. Genel sağlık sigortası borcu olanların 30 Nisan 2021'e kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizleri tamamen silinecek. Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıranlar, bugüne kadar test yaptırmayıp da borcunu ödeyemeyecek durumda olanlara da yeni bir fırsat sunuluyor.

DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Bu kapsamda olanlar 31 Mart 2021'e kadar gelir testi yaptırır ve geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerse borçları silinecek ve tüm primleri devlet tarafından karşılanacak. Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçları silinecek. Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak.

5 PUANLIK İNDİRİM

Beş puanlık vergi indiriminden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannameye ile yıl ve önceki iki yıla ait tarih itibariyle vergilerin ödenmiş olması gerekiyor.

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

2 Kasım 2020 Pazartesi

FW: Matrah artışı 'torba Kanunu'na girdi

 

 

 

 

 

22 Ekim 2020

COVID-19 panda misi nin ekonomide yarattığı daralmanın aşılması ve vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik oluşturulan “yapılandırma” programı merakla bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş’un “borç yapılandırması yapılacak” açıklamasının ardından gözler Meclis’e gelecek pakete döndü. DÜNYA Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre merakla beklenen yapılandırma, bugün İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ‘ne (Torba Kanun) eklenecek önergelerle son şeklini alıyor. Gazetemizin 20 Ekim tarihinde gündeme getirdiği “kasa affı ve matrah artışı masada” haberinin ardından beklenen düzenlemenin yapıldığı öğrenildi.

Başlangıçta sadece borç yapılandırması yapılacak denilse de, iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’lardan gelen yoğun talep üzerine Torba Yasa’ya; matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi reel sektörün ve iş dünyasının beklediği düzenlemelerin de eklenmesi kararlaştırıldı.

 

Cumhurbaşkanı’na sunuldu

Kamuya olan borçların yapılandırması ile matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, stok düzeltme gibi düzenlemeleri içeren önergelerin yer aldığı teklif, Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Bakanların uygun görüş verdiği düzenlemelere, Ak Parti ve MHP teşkilatları ile iş dünyası ve STK’lardan gelen yoğun talepler nedeniyle Cumhurbaşkanı’nın da sıcak baktığı, bu önergelerin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan Torba Yasa’ya eklenmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Matrah ve vergi artırımı yapılması yararlananlara çok önemli bir avantaj sağlıyor. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergilerde, ilgili yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmasını engelliyor. Matrah veya vergi artırarak belli bir tutar ödeniyor, bunun karşılığında incelenmeme garantisi sağlanıyor. Vergi uzmanları bu maddenin eklenmesiyle şirketlerin ilgili yıla ait yapılacak vergi incelemesini ortadan kaldırdığını, bir bakıma sigorta altına aldığını belirtiyorlar.

 

2015-2019 yılları için yapılacak

Matrah ve vergi artırımı düzenlemesinin 2015-2019 yılları için geçerli olması ve bu artırımların 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılması öngörülüyor.

Bu haliyle geniş bir kesimi içine alacağı belirtilen çalışmadan yaklaşık 2 milyon işletmenin yararlanması bekleniyor.

Gelir ve kurumlar vergisi için belirlenen matrah artırımı oranlarının ne şekilde uygulanacağı detaylarına da ulaştık. Buna göre; 2015 yılı için yüzde 35, 2016yılı için yüzde 30, 2017 yılı için yüzde 25, 2018 yılı için yüzde 20 ve 2019 yılı için yüzde 15 oranı uygulanacak. Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacak. Artırımında bulunulan yıllara ait zararların yüzde 50’si siliniyor.

KDV artırımı için oranlar ise şu şekilde: 2015 yılı için yüzde 3,5, 2016 yılı için yüzde 3, 2017 yılı için yüzde 2,5, 2018 yılı için yüzde 2, 2019 yılı için de yüzde 1,5. KDV artırımı yapılan yıllar için de KDV yönünden vergi incelemesi yapılmayacak.

 

İşletme kayıtlarını düzeltme

Yapılacak düzenleme ile işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların fiili duruma uygun hale getirilmesi imkânı sağlanıyor. Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesapları, yine yüzde 3 ödenerek düzeltilecek.

Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine olanak sağlanıyor.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların vergi dairesine bildirilerek KDV ödenmesi koşuluyla kayıtlara alınmasına imkân sağlanıyor. Bunun için teslimleri genel KDV oranına (yüzde 18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden yüzde 10, teslimleri indirimli orana (yüzde 1, yüzde 8) tabi. Makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı (yüzde 0,5 veya yüzde 4) kadar KDV ödenmesi gerekiyor. Borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımları ile diğer düzenlemelere başvurular ocak ayında başlayacak.

 

 

 

VERGİDEN SİGORTA VE TRAFİK CEZALARINA KADAR KAPSAMDA NELER YER ALACAK?

• VERGİ ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, trafik para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar.

• ASKERLİK KANUNU, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.

• BELEDİYELERİN idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar.

 

500 MİLYAR CİVARINDA BORÇ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

• BUGÜNDEN itibaren komisyonda görüşülmeye başlanacak düzenleme ile kamuya olan 500 milyar TL civarındaki borcun yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Borç yapılandırmasından yaklaşık 4–4,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Vergi, trafik, öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacaklarının yanı sıra gümrük ve sigorta prim cezalarının da Torba Yasa’da geniş bir yapılandırma bulunuyor. Komisyonda verilecek önergelerle kapsamın biraz daha genişleyeceği tahmin ediliyor. Yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre, borç yapılandırmasında ilk altı aylık bir ödemesizlik süresi ve sonrasında 60–72 aylık uzun bir taksitle ödeme imkanı da verilmesi gündemde. Buna ilişkin son karar, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda alınacak.

 

 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

FW: Ertelenmişti! Lüks konut vergisi 2021'de yürürlüğe giriyor...

 

 

 

Ertelenmişti! Lüks konut vergisi 2021'de yürürlüğe giriyor...

 

Şubat ayında ertelenen değerli konut vergisi 2021’de yürürlüğe girecek. Emlak vergisi değeri 5 milyon TL’nin üzerinde birden fazla konutu olanlar vergiye tabi olacak. Lüks bir konutta hisse sahibi olanlar da bu vergiyi ödeyecek.

Değerli konut vergisinin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. 2019 yılının sonunda lüks konut sahiplerine tebligat gönderilip vergi talep edilmişti.

İŞTE YANITLARI 

Şubat 2020’de yapılan bir düzenleme ile hem verginin başlangıç tarihi 1 yıl uzatıldı hem de kapsamı değişti. Peki yeni haliyle değerli konut vergisini kimler ödeyecek, vergi oranı nasıl belirlenecek?

1) Değerli konut vergisini kimler öder? 

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre 2020 emlak vergisi değeri 5 milyon TL üzerinde olan konut sahipleri önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecekler.

2) Ödemeler ne zaman, nereye yapılacak? 

Ev sahipleri 2021 yılının şubat ayında ve ağustos ayında olmak üzere iki taksit şeklinde konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ödeme yapacak.

3) Evin değeri nasıl belirlenecek? 

Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da yapılmayacak. Taşınmazın belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

4) Ne kadar ödeme yapılacak? 

Emlak vergi değeri 5 milyon ila 7.5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3,

7.5 milyon ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7.5 milyon lira için 7 bin 500 lira, aşan kısım için binde 6,

10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Değişiklik öncesi ‘Evi 5 milyon TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin TL ile 10 milyon TL arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 oranında’ vergi ödeyecekti. Yapılan düzenlemeyle rakamlar düşmüş oldu.

Örneğin; 8.5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon TL’si için 7.500 TL, fazlası 1 milyon TL’nin binde 6’sına tekabül eden 6 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 500 TL değerli konut vergisi ödenecek. Değişiklikten önce 8.5 milyon TL için binde 6 oranla 51 bin TL değerli konut vergisi ödenmesi düzenlenmişti.

5) Kimler vergiden muaf olacak? 

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar gelir durumuna bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındı. Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutup diğerlerini beyan edecekler.

Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) değerli konut vergisi ödemeyecek.

HİSSESİ OLAN DA VERGİ ÖDEYECEK 

Lüks bir konutta hissesi olanların da vergiye tabi olduğunu belirten PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Ersun Bayraktaroğlu, “Söz gelimi 2020 yılı emlak vergisi değeri 6 milyon lira olan bir konutun yüzde 50’si sizin. Bu durumda sizin varlığınız gerçekte 3 milyon lira. Yani 3 milyonluk eve tek başınıza sahip olsaydınız vergi ödemeyecektiniz. Bu değer 5 milyon TL’lik sınırın altında ama vergi doğrudan meskenin emlak vergisi değeri üzerinden hesaplandığı başka bir ifadeyle toplam tutara bakıldığı için siz de payınız oranında vergi ödeyeceksiniz. Payınız yüzde 10 da olsa durum böyle. Bu konuda bir düzenleme bekledik ancak gelmedi” dedi.

Bir başka soru işaretine daha dikkat çeken Bayraktaroğlu şunları söyledi: “Yürürlükteki yasanın 46. maddesinde ‘mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır’ deniliyor. Yasa 2020’de çıktığına göre acaba 2021 yılı uygulamasında vergi oranlarının yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması söz konusu olacak mı bilmiyoruz. Bu konu net değil.” Bayraktaroğlu söz konusu düzenlemede Cumhurbaşkanının 1 yıl süre uzatma yetkisi olduğunu da sözlerine ekledi.

 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com