19 Eylül 2008 Cuma

01.10.2008 sonra SSK değişikleri

01.10.2008 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE YÖNETMELİKLERİNDEN ÖNEMLİ BÖLÜMLER· Bu kanunda Eski-SSK - 4/a, Eski-BAĞKUR - 4/b, Eski-EMEKLİ SANDIĞI - 4/c olarak anılmakta ve sigortalı olma açısından kanun bu 3 statüyü korunmaktadır. (Yani 5510 sayılı kanunun 4. Maddesi)· Anonim şirketin kurucu ortakları artık 4/b kapsamında prim ödemek zorunda değil. Sadece yönetim kurulu üyesi ortakları 4/b’den prim ödemek zorundadır. (5510/4.Madde) Kanunun yürürlük tarihinden önce AŞ. Kurucu ortağı olduğu için BAĞKUR Primi ödeyen ortaklar 01.10.2008 tarihinden itibaren BAĞ-KUR ödemek istiyorlar ise bu durumu 6 ay içinde SGK’ya yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Yoksa 4/b sigortalılığı iptal edilecek.· 18 yaşını doldurmayanlar 4/b ve 4/c statüsünden sigortalı olamazlar.(5510/6-h)· İlk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde, ilk defa sigortalı çalışmaya başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde işe girenler en geç söz konusu 1 aylık sürenin sonunda kadar cezasız bildirilebilecek. (5510/8.Madde)· 4/b sigortalılarının giriş bildirgelerini sigortalının kendisi değil de ilgili vergi dairesi, Ticaret sicil memurluğu vs. kurum ve kuruluşlar 15 gün içinde bildirmek zorundadır.(5510/8.Madde)· Kamu idareleri ile bankalar, kurumca sağlanacak elektronik alt yapıdan yararlanmak suretiyle, işlem yaptıkları kişilerin sigortalı olup olmadıklarını tespit edip sigortasız olanları kuruma bildirmek zorundadır. (5510/8.Madde) Örneğin, bir bankadan kredi almak için başvuran müşterinin ibraz ettiği belgelerden çalışmasına rağmen SGK’ya bildiriminin yapılmadığının tespiti halinde bildirmek zorundadır.· İşten ayrılan işçiler 10 gün içerisinde SSK’ya bildirilecek. İşverenleri tarafından. Sigortalılığı sona eren 4/b lilerde 10 gün içinde bildirimde bulunmak zorunda bu bildirimleri kendileri veya ilgili kurumlar yapacak. (5510/9.Madde)· İşyeri adres değişiklikleri 10 gün içinde kuruma(yani İlgili Müdürlüğe) bildirilecek. Aynı il içerisindeki değişikliklerde artık sadece dilekçe ile yeni kuruma(Yeni Müdürlüğe) bildirmek yeterli. (5510/11.Madde)· Artık Malülen emekli olabilmek için çalışma gücünün %60’ını kaybetmiş olmak (Rapor ile tespit edilecek) 10 yıldan beri sigortalı olmak 1800 gün prim ödeme şartları aranıyor. (5510/25-26 Maddeler)· 30.04.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emeklilik yaşı 7200 gün prim ödeme gün sayısını doldurduğu tarihte belli olacak. (5510/28.Madde)· Emekli olup 4/a kapsamında çalışan ve emekli maaşının kesilmemesi yönünde tercihte bulunanlardan %30+İş kazası oranında SGDP kesilir. Bunun %7,5’u işçiye geri kalana işverene aittir.· SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI emeklisi olup 4/b sigortalısı olmayı gerektirecek bir iş yapanların maaşlarından 01.10.2008 tarihinden itibaren %12 prim kesilir. Bu oran her yıl 1 puan artırılarak %15’e kadar çıkarılır. (5510/30.Madde)· Ölüm sigortasından aylık bağlanabilmesi için 4/a sigortalılarının her türlü borçlanma süreleri hariç 5 yıldan beri sigortalı olup 900 gün prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Diğerlerinde 1800 gün prim ödeme gerekli bunlarda borçlanma var. (5510/32.Madde)· 4/a kapsamında sigortalı olanların sigortalılıkları 18 yaşın bitiminden başlar.(5510/38.Madde)· Kadınlara en fazla 2 doğuma kadar ve her doğum için 2 Yıllık geriye dönüş borçlanma hakkı geliyor. Tabi ki doğumdan sonra 2 yıllık sürede çalışmamış olması şartıyla ve bu borçlanılan süreleri ilk sigortalı olmadan önceye dayanıyor ise ilk sigortalı olma tarihi bu süre kadar geriye götürülüp emeklilik yaşı erkene alınabilecek. (5510/41.Madde)· Eskiden hem SSK, hem BAĞKUR ve hem de EMEKLİ SANDIĞINA isteğe bağlı sigorta ödenebilir iken artık sadece 4/b kapsamında isteğe bağlı ödenebilecek ve ayrıca primler sağlık primli olarak ödenecek. Prim oranı %32’dir. %20 Emeklilik %12’si Sağlık Primidir. Öteden beri isteğe bağlı ödeyenler 01.10.2008’den itibaren otomatik olarak bu statüye geçmiş olacak. Özellikle SSK isteğe bağlısı olup emeklilik süresine 3,5 Yıldan fazla kalanlar dikkat !!! (5510/50-52.Md.) İsteğe bağlı sigortalılık kuruma müracaatı takip eden günden başlar. Ay içinde 30 günden az çalışanlar aradaki farkı isteğe bağlı olarak ödeyebilirler. Ama önce müracaat edilecek. 12 aylık prim borcunu ödemeyenlerin sigortalılıkları en son ödeme tarihi itibariyle durdurulur.· Aynı anda birden fazla statüye tabi olmak gerekiyor ise yani 4/a, 4/b ve 4/c o zaman bunlar arasında 4/c var ise o statüden prim ödenir, yoksa 4/a veya 4/b’den önce başlayan devam ettiği sürece diğerine geçmek zorunda kalınmaz. Aynı andan birden fazla statüye prim ödenemez. Aynı anda birden fazla 4/a’ya prim ödenebilir. (5510/53.Madde) Yine önemli değişiklik şöyledir. Sigortalının 53.madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler 53.maddenin birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık haline geçmiş kabul edilir.· 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan birden fazla kuruma prim ödeyenler yani; SSK-4/a, BAĞKUR-4/b, EMEKLİ SANDIĞI-4/c ‘ye tabi olarak prim ödeyenler emekli olacakları zaman son ödenen 7 yıllık hizmetin yarıdan fazlasını ödediği statüden bağlanır. Kanun yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için sigortalılık süresince en fazla prim ödediği kurumdan emekli olur. (5510/53.Madde)· Bu kanunun en önemli yeniliklerinden birisi Genel Sağlık Sigortası uygulamasıdır. 4/a, 4/b ve 4/c statülerinden prim ödeyenler ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerde bu kişiler üzerinden genel sağlık sigortasından faydalanır. Ama herhangi bir sigortası olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü kimsesi sayılmayanlar Genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. Prim oranı %12’dir. 18 yaşını doldurmamış her Türk vatandaşı genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır ve primleri devlet tarafından karşılanır. Herhangi bir statüden prim ödemeyenlerin aile içi gelirlerine bakılır ve kişi bakına düşen gelir asgari ücretin 1/3’den az ise primleri devlet tarafından karşılanır. 1/3 ila asgari ücret arasında ise 212,90 x %12 = 25,55 YTL. asgari ücret ila 2 katı arasında ise 638,70 x %12 = 76,64 YTL. ve asgari ücretin 2 katından fazla ise 1277,44 x %12 = 153,28 YTL genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. (5510/60-66.Maddeleri)· Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için artık son 1 yıl içerisinde 30 gün prim ödemiş olmak yeterlidir. (Her statü için gerçekli bir hüküm) (5510/67.Madde)· Zorunlu sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün süre ile genel sağlık sigortasından yararlanılır, Bu kişiler sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün sağlık hizmetlerin yararlanır. (5510/67.Madde)· 4/b kapsamında prim ödeyenlerde artık basamak sistemine göre değil de SSK taban ile tavan arasında istedikleri rakam üzerinden prim ödeyecekler. Prim oranı %32+İş kazası oranıdır. Yalnız bu kişiler çalıştırdıkları işçilerden en yüksek ücret alan kişiden aşağı matrah üzerinden prim ödeyemezler. Eski basamak sistemine göre prim ödeyenler 01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında SGK ya hangi rakam üzerinden prim ödeyecekleri bir dilekçe ile bildirmek zorundalar yoksa 01.01.2009’dan itibaren BAĞKUR primi ödedikleri basamağın geliri tutarı üzerinde ödemek zorunlar.(Beyanda bulununcaya kadar) (5510/80.Maddesi ve Yönetmelik Geçici Madde7/5)· Prim Oranları : Malüllük yaşlılık ve ölüm sigortası Prim oranı %20’dir. (9 işçi + 11 İşveren ama işveren payına bazı şartlara uymak kaydıyla 01.10.2008’den itibaren 5 puan indirim geliyor.(devlet karşılıyor) )) Bu şartlar prim borcu bulunmamak, primlerini düzenli ödemek, sigortasız işçi çalıştırdığı ile ilgili tespit bulunmamak gibi. · Kısa vadeli sigorta kolları prim oranları : Tehlike derecesine göre %1 ila 6,5 arasında tamamı işverene ait. · Genel Sağlık sigortası prim oranı : %12,5 ‘dur. (%5 işçi + %7,5 İşveren)· İşsizlik sigortası prim oranı aynı %1+2+1 işçi-işveren-devlet payları şeklindedir. (5510/81.Madde)· Asgari işçilik uygulaması aynen devam ediyor ama bu uygulamaya UZLAŞMA müessesesi eklendi. (5510/85.Madde) Birde Madde dikkatli okunduğunda asgari işçilik olayı bütün sektörlere de uygulanabilecek.· İşçi Çalıştırmaya ara verilir ise, İşçi Çalışmıyor dilekçeleri 15 gün içinde kuruma bildirilmek zorundadır. (5510/86. Madde)· Eksik gün uygulaması aynen devam ediyor. (5510/86.Madde)· 4/b kapsamında zorunlu veya isteğe bağlı prim ödeyenler isterlerse en fazla 360 günlük primlerini peşin ödeyip erken ödeme indirimi alabilir. (5510/88.Madde)· Bu kanuna göre sigortalı olmak Genel sağlık sigortası dahil zorunludur. (5510/92.Madde)· SGK’nın prim alacakları takip eden yılbaşından itibaren 10 Yıllık Zamanaşımı tabidir. 4/b sigortalıları 10 Yıllık süre içinde primlerini ödemez ve zaman aşımına uğrarsa bu süreler sigortalılık süresinden sayılmaz. (5510/93.Madde)· İdari Para cezaları 102.Madde işlenmiştir. Her türlü bildirme yükümlülüğüne uymayanlara ciddi idari para cezaları uygulanmaktadır. Özellikle sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilenlere her kişi için asgari ücretin 2 katı tutarında 1 yıl içinde yeniden tespit yapılırsa her işçi için asgari ücretin 5 katı tutarında idari para cezası kesiliyor. Kanunen tutmak zorunda oldukları defterleri süresinde tasdik ettirmeyen, işçilik giderlerini defterleri ilgili olduğu ayda düzenli olarak işlemeyen için her ay için yarım asgari ücret idari para cezası uygulanacak. · İdari para cezalarına karşı itiraz 15 gün içinde önce kuruma yapılmak zorundadır. Kuruma itirazı reddedilenler kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilir. Kuruma yapılan itiraz takibi durdurur. Mahkemeye yapılan itiraz takip ve tahsili durdurmaz. (5510/102.Madde)· BAĞKUR yani 4/b kapsamında prim ödemesi gerektiği halde ödemeyenler 01.10.2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde talep bulunup ve kendisine tebliğ tarihinden itibaren 6 içerisinde borçlarını ödemezler ise bir daha 01.10.2008 tarihinden önceki süreleri borçlanamazlar. (5510/Geçici Madde 8)· Yeşil Kart uygulaması 01.10.2008 tarihinden itibaren 2 Yıl süre ile daha devam edecek sonrasında kalkıyor. (5510/Geçici 12.Madde)· 01.10.2008 itibariyle BAĞ-KUR’a 5 Yıldan fazla prim borcu olanların sigortalılıkları bu hususta çıkarılacak tebliğinin yayımı takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödenmez ise durdurulacak. (5510/Geçici Madde 17)· 5754 sayılı kanuna göre çalışanların ücret ödemeleri bankadan yapılacak. Burada önemli bir ayrındı söz konusu bu ödemelerin özel olarak açılmış banka hesapları vasıtasıyla yapılmak zorundadır. Konu ile ilgili düzenleme ve tarih daha sonra yayınlanacak. (5754/85. Madde)· Bağ-kur’lular iş kazası ve meslek hastalığı ile analık halinde ayakta tedavilerde günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavide ise yarısı oranında geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek. Ama hastalık halinde yok. (5510/18.Madde) Birde Analık halinde verilen iş görmezlik ödeneği şirket ortaklarına yok. (Yönetmelik Madde:44)· Emekli aylıkları Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere TUİK’in enflasyon oranında artırılır. (5510/55.Madde)· Eskiden Bağ-kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için hiç borcu olmaması gerekirken şimdi en fazla 60 günlük borçları bulunması halinde bile sağlık yardımlarından yararlanmaları imkanı getiriliyor. İş kazası, meslek hastalığı ve acil hallerde borcu olup olmadığına bakılmayacak. (5510/67.Madde)· SGK ile anlaşması olsun veya olmayan özel hastaneler acil hallerde hastalara bakmak zorundalar. Anlaşma yok diyemezler. Fark ücret talep edemezler. Daha sonra SGK’nın belirlediği tarife üzerinden SGK’ya fatura edecekler.· Aile içindeki kişi başına geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olanların, vatansızlar ve sığınmacıların, 65 yaş veya özürlü aylığı, şeref aylığı, vatani hizmet aylığı, terörle mücadele aylığı alanların, harp malullerinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan çocukların, köy korucularının, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının Genel Sağlık Sigortası Primleri devlet tarafından karşılanır.· 01 Ekimden sonra 18 yaşını dolduran kız çocukları anne babalarının sağlık yardımlarından yararlanamayacak. Ancak, halen 18 yaşından büyük olup anne-babasının sigortalılığı nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olanların, çalışma ve evlenme gibi hallerle durumları değişmezse bu hakları sürecek.· Gazeteciler, matbaa işçileri, hava yolu uçuş personeli, lokomotif makinistleri, infaz koruma memurları, gemi adamları, uçuş personeli, kaynakçı, şeker sanayi çalışanları, posta dağıtıcısı gibi meslek gruplarının "yıpranma hakkı" olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı kaldırılıyor. (5510/40.Madde)· Aşılar, kanser tarama testleri gibi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Her yaştaki GSS'lilerin diş protez bedelleri Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca tespit edilecek fiyatlar üzerinden karşılanacak.· Sağlık hizmeti sunucularının alabilecekleri fark ücretine sınırlama getirilecek. Hastaneler, belirlenen fiyatın en çok yüzde 30'u kadar fark ücreti alabilecek. Kamuya ait sağlık hizmeti sunucuları ise sadece otelcilik hizmeti ve istisnai sağlık hizmetlerinden fark ücreti alabilecek, bunun dışındaki sağlık hizmetlerinden fark ücreti alamayacak.· 01.10.2008’den itibaren Avukat ve Noterlerin Topluluk sigortası uygulaması kaldırılıyor. Bunlar 4/b kapsamında prim ödeyecekler.· İşveren çocukları (Burada kastedilen Şahıs firmalarıdır) 18 yaşından küçük ise Anne babasının yanında sigortalı olamaz. (Medeni kanunun 4721/345.Madde) Hakim tarafından onaylı hizmet akdi gerekir.· Pazar ve Pazartesi günü işe başlayan personel Pazartesi günü cezasız bildirilebilir.· 01.10.2008 tarihinden itibaren ilk işe girişlerde E-bildirge sisteminden verilebilecek. T.C.Kimlik numarası ile bunların sigorta numaralı T.C.Kimlik numaraları olacak.· İşçi Çalışmıyor dilekçesi verilip 2 Yıldan beri hiç hareket olmayan işveren dosyaları SGK tarafından iptal edilip işverene bildirilecek. (İnşaat ve ihale konusu işler hariç)· Artık sadece toplu işe gidip getirilen araçla değil de işveren tarafından sağlanan araç ile yapılan kazalarda iş kazası sayılacak.· Doğumdan dolayı iş görmezlik ödeneği alabilmek için doğumdan önceki 1 yıl içerisinde 90 gün prim ödemiş olmak gerekiyor.· İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı paylarından SSK primi kesilmez. (5510/80.Madde)· Ücret dışı ödemeler bu ödemelerin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilecek. (5510/80.Madde)· 5763 sayılı kanun ile 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin terör mağduru ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bunların %3 özürlü çalıştırma yükümlülüğü devam etmektedir.· Yeni sosyal Güvenlik kanunu ile ilgili olarak şu ana kadar 2 adet yönetmelik ve ekleri yayınlanmıştır.· 28.08.2008/26981 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve ekleri.· 28.08.2008/26981 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ve ekleri.· Sigorta işleri yönetmeliğinin 10. Maddesine göre 5510/4/b-1-3 bentlerinde sayılanlar hariç(Vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı nedeni ile prim ödeyenler) askerlik yaparken prim ödeyemezler.· Sigorta işleri yönetmelinin 11/ç bendini okumayı tavsiye ederim. Şöyle ki; (İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması hâlinde, yasal süresi dışında, Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır.)· Sigortalıların yersiz tescili -Yönetmelik Madde :20 ( Kanuna göre sigortalılık niteliği taşımadığı hâlde, gerçeğe aykırı olarak bildirim yapıldığı bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen tescil kayıtları, aynı maddenin ikinci fıkrasındaki usul dâhilinde iptal edilir. Yersiz tescil yapılan sigortalılara ilişkin Kurumca yapılan her türlü masraf ve ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil olunur. )· Yönetmelik 71. Madde (Tahsis talep tarihinde Kanunda yaşlılık aylığı için belirlenen yaş ve sigortalılık süresi şartlarından birini yerine getirememiş olan, ancak yerine getirilemeyen şartı tahsis talep tarihinden itibaren bir ay içinde yerine getiren sigortalının tahsis talebi, bu şartın yerine getirildiği tarih itibarıyla geçerli sayılır.)Kanunî temsilcilerce veya vekillerce yapılan tahsis başvuruları· MADDE 84 – Kanunun öngördüğü her türlü gelir, aylık, ödeme ve ödeneklerin yapılabilmesi için; sigortalı ve hak sahiplerinden ergin ve mümeyyiz olmayanların kanunî temsilcilerinin yazılı istekte bulunmaları şarttır. (2) Sigortalı veya hak sahiplerinin vekilleri tarafından yapılacak yazılı taleplerde, Kurumca verilecek ödenekler ile bağlanacak gelirler veya aylıklar için başvurma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış vekâletnamenin de ibraz edilmesi gerekir.· Yönetmelik Madde 104/ç ( Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması hâlinde, kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi tehlike sınıf ve derecesi en yüksek olan işyeri üzerinden hesaplanır. Aynı ay içinde faaliyetini sonlandırıp yine aynı ay içinde yeniden faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi, son faaliyet konusu işine göre hesap ve tahsil olunur.)Bilgilerinize arz olunur.

15 Eylül 2008 Pazartesi

Çalışan emeklinin kesintisi artıyor mu
Çalışan emeklinin kesintisi artıyor muHürriyet Gazetesi 13.09.2008YENİ Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte, çalışan emekliler için, ekimden itibaren yeni bir dönem başlıyor.Yeni dönemde, çalışan emeklinin aylığından yüzde 36 prim kesileceği şeklindeki bazı gazete haberleri, emeklileri endişelendirdi.Gerçek durumu ve yeni dönemin özelliklerini, sırasıyla açıklayalım.YENİ SİGORTALILAR1 Ekim 2008’den itibaren, ilk kez sigortalı olanlar, ileride emekli olduklarında, hem çalışıp hem de emekli aylığı alamayacaklar.Çalışanların, emekli aylıklarının tamamı kesilecek. Bu nedenle, 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olmakta yarar var.MEVCUT EMEKLİLER1.Bağ-Kur Kapsamındaki İşler:Şu anda Bağ-Kur, SSK veya TC Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı almakta olup, Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren bir faaliyette bulunan (bakkal, konfeksiyoncu, mobilyacı, kitapçı, kırtasiyeci, yedek parçacı, limited şirket ortağı, A.Ş yönetim kurulu üyesi, oyuncakçı, ayakkabıcı, lokantacı, tamirci, nakliyeci vb), emekliler var. Bunlardan Bağ-Kur emeklileri aylıklarının yüzde 10’u oranında, diğer emekliler Bağ-Kur’un 12 gelir basamağının yüzde 10’u oranında (bu gün için 75 YTL) SGDP ödüyorlar.1 Ekim 2008’den itibaren, bu emeklilerin tümü, aylıklarının yüzde 12’si oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyecekler. Kesinti, 2009’da 13, 2010’da 14 ve 2015’den itibaren yüzde 15 olacak.Bu durumda, emekliler hem emekli aylıklarını (SGDP kesildikten sonra), hem de çalıştıkları işyerinden ücretlerini alabilecekler. 1 Ekim’den sonra emekli olacakların durumu da aynı olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 1 Ekim 2008’den itibaren ilk kez sigortalı olanlar, yıllar sonra emekli olup çalıştıklarında, emekli aylığı alamayacaklar.2. SSK’lıların Durumu:Emekli olup, SSK’lı olarak çalışanlarda, prim kesintileri artacak ve 1 Ekim 2008’den itibaren, prim oranları, yüzde 31 ile 36,5 arasında değişecek. Bunun 7.5’i çalışan emekliden, kalanı işverenden kesilecek. Mevcut durumda da çalışan emekliden yüzde 7.5 prim kesiliyordu. Burada, işverenin ödeyeceği prim yüzde 1-6,5 arasında artmış olacak.3. Kamuda Çalışanlar:Herhangi bir kurumdan (SSK, Bağ-Kur veya TC Emekli Sandığı’ndan) emekli aylığı almakta iken, kamu görevine başlayanların (çok özel istisnalar dışında) emekli aylıklarının tamamı kesilecek.Milletvekilleri, bu uygulamanın dikkati çeken istisnası oluyor. Anayasa’nın 86/2. maddesindeki özel hüküm nedeniyle, hem milletvekili maaşı hem de emekli aylığı alabiliyorlar.

12 Eylül 2008 Cuma

Elektronik Beyanname Uygulaması İle İlgili Vergi Usul Kanunu Sirküleri

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/37Konusu : e- BeyannameTarihi : 11/09/2008Sayısı : VUK-37/2008-7/e-Beyanname-10İlgili olduğu maddeler : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 5228 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle değişen (4) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; 15, 26, 28 ve 31 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.1. 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Yapılan Değişiklikler14.02.2005 tarihli 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin;"2. Beyannamelerini Elektronik Ortamda Doğrudan Kendileri Gönderebilecek Mükellefler" başlıklı bölümünde yer alan "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi" ifadeleri "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu","3- Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Verilmesi" başlıklı bölümünde yer alan "Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflere ait Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi" ifadesi "Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflere Ait Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu",Ekinde yer alan "BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ" bu sirküler ekindeki "BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERİN BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU"şeklinde değiştirilmiştir.2. 26 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Yapılan Değişiklik13.03.2007 tarihli 26 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin "Beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendilerinin gönderebilmesi" başlıklı bölümünde yer alan "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi" ifadesi "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu" şeklinde değiştirilmiştir.3. 28 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Yapılan Değişiklik20.09.2007 tarihli 28 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi" ifadesi "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu" şeklinde değiştirilmiştir.4. 31 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Yapılan Değişiklikler17.01.2008 tarihli 31 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan "İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi" ifadeleri "İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu" şeklinde değiştirilmiştir.31 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan (Ek:1) "İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi" bu sirküler ekindeki (Ek:1) "İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu" şeklinde değiştirilmiştir.Duyurulur.