28 Kasım 2012 Çarşamba

2013 Yılında Tutulacak Defterler

2013 Yılında Tutulacak Defterler
Tarih: 29.11.2012
6102 Sayılı TTK'nun 64, 124, 623, 624 ve 625.maddelerinin incelenmesi neticesinde  2013 yılında tutulması gereken defterler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
 
1-) ANONİM ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):
 * Yevmiye Defteri
 * Defter-i Kebir
 * Envanter Defteri
 * Pay Defteri
 * Yönetim Kurulu Karar Defteri
 * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.
 
 2-) LİMİTED ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):
 * Yevmiye Defteri
 * Defter-i Kebir
 * Envanter Defteri
 * Pay Defteri
 * Müdürler Kurulu Karar Defteri
 * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.
 
 3-) DİĞER BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):
 * Yevmiye Defteri
 * Defter-i Kebir
 * Envanter Defteri
 
 4-) SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ
 Eskisi gibi olup değişiklik yoktur.
 
 5-) İŞLETME DEFTERİ
 Eskisi gibi olup değişiklik yoktur. İşletme defterinin 6102 Sayılı Kanunda yer almaması, bunların 2013 yılında bilanço usulünde defter tutmaları anlamına gelmez.

 
NOT: 64.madde ile 124. maddenin incelenmesinden, kollektif şirketlerin yevmiye, defter-i kebir ve envanter defterinin yanısıra, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini de tutmaları gerektiği sonucu çıkmaktadır. Kollektif şirketlerin buna dikkat etmeleri gerekir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Ticaret Kanunu uyarınca tutulacak defterlerde son durum

Tutulacak defterler arasında işletme defteri sayılmamıştır. Bu durumda, işletme defterinin kaldırılmış olduğu düşünülebilir. Ancak Kanun'da yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirleneceği hükmü yer almıştır. Keza, anılan 64'üncü maddenin 5. fıkrası; "Bu kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı kanunun 175'inci ve mükerrer 257'nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil etmez." şeklinde değiştirilmiştir.
Vergi Usul Kanunu'nun 172'nci maddesinde; aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişilerin bu kanunun esaslarına göre defter tutmaya mecbur oldukları belirtilmiştir:
1. Ticaret ve sanat erbabı,
2. Ticaret şirketleri,
3. İktisadi kamu müesseseleri,
4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
5. Serbest meslek erbabı,
6. Çiftçiler.
Anılan kanunda;
-  Bilanço esasına gore tutulacak defterler olarak; yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defteri,
- İşletme hesabı esasına gore tutulacak defterler olarak ise; işletme hesabı defteri
sayılmıştır. Dolayısıyla, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda açık olarak belirtilmemiş olmasına rağmen "işletme defteri" tutulacaktır.
Vergi Usul Kanunu'nun 220'nci maddesinde ise aşağıda sayılan defterlerin tasdik ettirilmesinin mecburi olduğu hükmüne yer verilmiştir:
- Yevmiye ve envanter defterleri,
- İşletme defteri,
- Çiftçi işletme defteri,
- İmalat (246 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği'ne göre muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre tutan mükelleflerin imalat defteri tutma mecburiyeti 01.01.1996 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.) defteri,
- Nakliyat vergisi defteri,
- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,
- Serbest meslek kazanç defteri.
Eski Türk Ticaret Kanunu'nda defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce tasdik edilmesi öngörülmüş, tasdikin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerinde yer alan bilgileri içerecek şekilde ve defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine göre yapılacağı belirtilmişti.
Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre; ticari defterler ( yevmiye, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri) açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılacaktır. (Şirketlerin kuruluşunda açılış tasdikleri ticaret sicili müdürlükleri tarafından da yapılabilir.) Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise; kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (Hesap dönemi takvim yılı olanlar için, bir önceki hesap döneminin Aralık ayı içinde) notere yaptırılacaktır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri ise yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılabilir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda, defterlerin kapanış tasdik zamanlarında değişiklikler yapılmış olup, daha önce yevmiye defterinin kapanış tasdiki izleyen yılın ( hesap döneminin) ocak ayında, envanter defterinin kapanış tasdiki ise izleyen yılın (hesap döneminin) mart ayında yapılmakta iken; yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre; sadece yevmiye defterinin ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapılması zorunlu tutulmuş ve bu kapanış tasdiklerinin, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılması öngörülmüştür. (Vergi kanunlarında ise kapanış tasdikleri öngörülmemiştir.)
Yeni Ticaret Kanunu'nun 64'üncü maddesinde; ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterlerinin kapanışında noter onayı aranmayacağı belirtilmiştir.
Keza anılan madde hükmünde; fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağının, defterlere kayıt zamanının, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nca müştereken çıkarılacak tebliğle belirleneceği ifade edilmiştir. Ancak, bugüne kadar bu konuda tebliğ düzenlemesi yapılmamıştır. Tebliğ düzenlemesi yapılmamış olsa bile yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde defterlerin tutulmasına ve onaylarının yaptırılmasına özen gösterilmelidir.
Damga Vergisi ve Diğer Defterler Kalktı mı?
               
Zaten damga vergisi defteri resmen yoktu. VUK 205 e göre defter aşağıdaki durumda kullanılacaktır.
Not: Aşağıdaki yazılardan bir kısmı çeşitli yazılardan alıntıdır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunun “Damga resmi kayıtları” başlıklı 205. maddesinde, “Damga Resmi Kanununa göre yolcu bilet ücretleri, sigorta primleri ve ilan ücretleri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler bu ücret primlerle istifa ettikleri damga resimleri için tarih sırasıyla bir kayıt tutmaya mecburdurlar. Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları hesaplarda gösterebilirler. Kayıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir 'Damga Resmi defteri' tutulur. Devlet müesseselerinin resmi defter ve kayıtları Damga Resmi defteri yerine geçer” hükmü yer almaktadır.
Damga Vergisi Defteri:
488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 29. maddesinde   Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartıyla makbuz karşılığı yapılacak ödemelerle istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemelerde uyulması gereken esaslar Maliye Bakanlığınca tayin edilerek ilgililere bildirileceği hükmü vardır.
5281 sayılı Kanunla değişik 18. maddesi ile  “Bu Kanunda gösterilen haller dışında damga vergisi, makbuz karşılığında ödenir. Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir” hükmü getirilmiştir.
Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanarak “genel tebliğler ile”  damga vergisinin makbuzla ödenmesini uygun gördüğü kişi ve kurumlara Damga Vergisi Defteri tutma zorunluluğu getirmiştir.
Damga Vergisi Defteri, mevzuatımıza  23.03.1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  20 Seri Nolu  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile  girmiş; akabinde  30.04.1998  tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  32 Seri Nolu  Genel Tebliğ ile  kapsamı genişletilmiş ve son olarak 04.02.2005  tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  43 Seri Nolu  ve 16.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 44 seri Nolu Genel Tebliğler ile uygulama netlik kazanmıştır.
                MUHTELİF YASA VE TEBLİĞLERLE KONULMUŞ OLAN VE TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER, YİNE TUTULMAYA VE TASDİK EDİLMEYE DEVAM EDECEKTİR.
                Yani damga vergisi defteri de, işletme defteri de, serbest bölge defteri de ve burada sayamayacağım diğer defterler de tutulacak ve tasdik ettirilecektir.

13 Kasım 2012 Salı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI
GENEL KURAL  620.md.Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde seçim kararları dahil,tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.
ÖNEMLİ KARARLAR 621.md.
Şirket işletme konusunun değiştirilmesiTemsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.
Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesiTemsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.
Esas sermayenin artırılmasıTemsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.
Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılmasıTemsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.
Şirket merkezinin değiştirilmesiTemsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.
Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesiTemsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.( bu halde ilgili ortak oy kullanamaz- 619/3.md.)
 Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılmasıTemsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.
Şirketin feshiTemsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.
Kanunda öngörülen ağırlaştırılmış nisapları daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümleri 621/2.md.Ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla  alınabilir.
Sermayenin azaltılması 592.md. 473/3,421/3Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermesi gerekir.
ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ –GENEL KURAL- 589.Md.Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde esas sermayenin 2/3 sini temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir. (Yukarıda 621. Md altında sayılan değişiklikler istisnadır.)
Ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören sözleşme değişikliği veya bu tür mevcut yükümlülükleri artıran değişikliklere ilişkin  genel kurul kararları 607. Md.İlgili tüm ortakların onayı ile alınabilir.
Birleşme kararı 151/1-cSermayenin en az 3/4 ünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla, tüm ortakların 3/4 ünün onayıyla
Bölünme kararı 173/2, 151/1-cSermayenin en az 3/4 ünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla, tüm ortakların 3/4 ünün onayıyla
Tür değiştirme 189/1-c Sermayenin en az 3/4üne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların 3/4ünün kararı ile