4 Kasım 2019 Pazartesi

KÜÇÜK VE MİKRO FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

 

KÜÇÜK VE MİKRO FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

 

Financial Reporting standart for Small & Micro Enterprises

 

I. GENEL BİLGİLER

 

Türkiye de ki bilanço esası kapsamındaki finansal raporlama: TFRS seti, BOBİ FRS seti ve KÜMİ FRS olmak üzere 3 farklı set ile gerçekleşmektedir.

6102 sayılı T.T.K’nın 88.maddesi ile gerçek ve tüzel kişilerin finansal tablo düzenlenirken 660 sayılı kanun hükmündeki kararname ile K.G.K. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları kurulmuştur. Uluslararası standartlara uygundur.

Bu standardın hazırlanmasında 2013/34 sayılı AB Direktifi ve İngiltere’nin mikro işletmeler açısından yürürlükte olan FRS 105 ile diğer ülkelerin yerel finansal raporlama çerçevelerinden faydalanılmıştır.

 

II. İÇERİK VE MUKAYESE

 

KÜMİ FRS de          22 Bölüm 105 sayfadan oluşmaktadır.( Küçük ve Mikro)

BOBİ  FRS de           27 Bölüm (Büyük ve Orta)

TFRS                          16 (Türkiye Finansal Raporlana standardı)

TMS                            25 (Türk muhasebe Standartları)

                          +                  

                                 41 Bölüm vardır.

TFRS ve BOBİ’ye göre sade ve basit ve anlaşılır bir dildedir. Daha az bölüm vardır.

Küçük ve mikro işletmeler:

KGK ( Kamu Gözetim Kurulu ) tarafından düzenlenecek olan 01.01.2021 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri zorunlu olarak uygulanacak.

Bilanço esasına göre defter tutan ve bağımsız denetime tabi olmayanlar.

Kapsamı: 1) Finansal durum tablosu ( bilanço ) 2) Kar ve zarar tablosu 3) Dipnotlar

KİMLER KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMEDİR

 

 

 

 

 

 

III. UYGULAYACAK İŞLETMELER İÇİN BÜYÜKLÜK ÖLÇÜLERİ

 

Bağımsız Denetime Tabi Olmayanlar

 

Küçük

Mikro

Net Aktif Toplamı

24.000.000,00 TL

2.100.000,00 TL

Net Satış Hasılatı

48.000.000,00 TL

4.200.000,00 TL

Çalışan Sayısı

50 kişiden küçük

10 kişiden büyük

 

İki yıl üst üste Üç ölçütten en az ikisi sağlanmalıdır. Mikro işletmeler bilanço esasına göre defter tutma hadler değiştikçe bu seti kullananlar da tabi olacaklardır.

Bu hadleri sağlayanlar uygulayacak, sağlamayanlar kapsam dışıdır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.

Aktif büyüklüğü, satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütlerinden ne kadar olacağı ayrıca belirtilecektir. Euro = 6 TL bazında hesap edilmiştir. Euro pariteleri değiştikçe ölçütler değişecektir Defter tutma hadlerine göre de değişiklikler olacaktır.

 

 

Küçük

Mikro

Net Aktif Toplamı

4.000.000 Euro

350,000 Euro

Net Satış Hasılatı

8,000,000Euro

700,000Euro

Çalışan Sayısı

50 kişiden az 10 dan fazla

10 kişiden az

 

KÜMİ FRS’de konsolidasyon ve ertelenmiş vergi uygulanmayacaktır. İşletmeler çok gerekli olmayan detaylardan kaçınarak finansal durum tablosu ve kar / zarar tablosu ile finansal tablo dipnotları yeterli sayılmıştır.

Muhasebe Standartlarını uygulayacak İşletme Sayısı

TFRS uygulayan firmalar Kayik (Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar) ( SPK, yani Borsada işlem görenler, BDDK, yani banka ve sigortalar, Finansal kiralama şirketleri gibi Hazine Müsteşarlığı’na tabi olanlar )1.500 civarı.

BOBİ FRS uygulayanlar büyükler 2.000 civarında, ortalarda 4.000 civarında.

KÜMİ FRS uygulayan 639.485 civarındadır. Diye tahmin edilmektedir.

 

Bağımsız Denetim

TFRS

BOBİ FRS

KÜMİ FRS

Kayik

Var

Var

Yok

Yok

Büyük İşletme

Var

İstenirse var

Var

Yok

Orta İşletme

Var

İstenirse var

Var

Yok

Küçük İşletme

Yok

Yok

Yok

Var

Mikro

Yok

Yok

Yok

Var

 

A.B. direktiflerine göre önce “küçükleri düşün” yaklaşımından hareketle FRS ve BOBİ FRS ile karşılaştırıldığında daha az maliyetli olacak ve daha kolay olacak şekildedir.

KÜMİ FRS’YE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU

Finansal tabloların amacı 1) gerçeğe uygun 2) ihtiyaca uygun 3) karşılaştırılabilir bilgiler için

Ancak Muhasebe Sistemleri Uygulama Genel Tebliği (MSUGT,VUK) bu amaçları karşılamamaktadır. Çünkü değerleme hükümleri yoktur, maliye ( vergi ) mevzuatı etkisinde kalmıştır. Bazı uygulamalar ihtiyaridir. Amortisman ve reeskont gibi. Kıdem tazminatı uygulaması ancak ödenince uygulanır, bu nedenlerle ticari kardan ziyade vergi matrahına ulaşılması amaçlanır. Hâlbuki KÜMİ FRS yukarıda belirttiğimiz amaç doğrultusunda finansal tablo kullanıcıları tarafından karar alabilmesine olanak verilir.

KÜMÜ FRS ye ilk geçişte kolaylıklar vardır. Geçmiş dönem finansal tabloları karşılaştırmalı olarak sunmanıza gerek yoktur. Sadece açılışta 1/1/202x tarihli finansal tablo 31/12/202x

finansal tablo ayni tarihlerdeki kar zarar ve dip notlar verilecektir.

KÜMİ FRS’NİN FAYDALARI

1) Ekonomide yer alan çok sayıda küçük ve mikro işletme ( 640.000 civarında ) küçük ve mikro ölçekli işletmeler gerçeğe - ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir olması .

2) Küçük ve mikro işletmeler yatırımcı ve borç verenlere bilgi sunulmasını sağlayacaktır.

3) Bu işletmeler ( küçük ve mikrolar ) daha düşük maliyetli ve daha kolay kredi temin edebileceklerdir.

4) Vergi esaslı muhasebe anlayışından, bilgi esaslı muhasebe anlayışına geçerek alacakları kararlar kaynak dağılımını etkinleştirecektir.

5) Yöneticiler işletmelerinin değerlendirilmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlayacaktır.

6) Ticari ve ekonomik kararlar alınmasına olanak sağlar

7)  İşletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlar

 

Ö Z E T

- Bu uygulamaların hayat bulması ile ticari hayatın içindeki birçok firma bağımsız denetim ile tanışacaktır. Bağımsız denetim tabana yayılacaktır.

- Bu taslak metin sade bir anlatım diliyle kaleme alınmıştır.

- Değerleme esasları 3 yöntem ile sınırlandırılmıştır.

   a)Genel itibariyle maliyet esaslı bir yaklaşım benimsenmiştir.

       Bir varlığın edinilmesi ya da oluşturulması sırasında katlanılan değerdir.

   b)Gerçeğe uygun Değer: bir bedeli: varlığın satışı veya devrin de

       Elde edilecek fiyattır.

   c)İtibari değer. Alacak ve borçların vadesinde taşıdığı değerdir

- Taslak ekinde finansal durum tablosu ve kar zarar tablosu formatlarına yer verilmiştir.

- Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları ile tutarlıdır.

- Küçük ve mikro ölçekteki işletmelerin karşılaşabileceği tüm muhasebe sorunlarına    

   Alacakları kararlar ve işletme düzeyinde kaynak dağılımını doğru yapabileceklerdir.

- Kabul edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinin gerektirdiği tüm özellikleri taşımaktadır.

- Daha sağlıklı ve uzun vadeli ortaklık yapıları sağlanacaktır.

- Konsolite finansal tablo hazırlama ve ertelenmiş vergi hesaplama gibi yükümlülüklere yer verilmemektedir.

-Diğer finansal raporlarda mecburi olan Nakit akış tablosu, Öz Kaynak değişim tablosu sunulmayacaktır

-Ayrıca BOBİ FRS deki Bazı hesaplar yer almamaktadır ilave olarak çok açıklayıcı terimler sözlüğü yer almaktadır.

-V.U.K. da değişiklik olmadığı durumda mükellefler 2 ayrı finansal tablo tutmak zorunda kalacaklardır.

 

             İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Cep        : ( 0.532 ) 363 14 91

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

 

 

KAYNAKÇA

 

1) Aslı GEDİK - Dünya Gazetesi 30.08.2019

 

2) KGK tarafından yayınlanan küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standartları taslak metni

 

3) KGK Tarafından hazırlanmış sunumlar

 

4) KÜMİ FRS seti taslağı ile BOBİ FRS ve TMS, TFRS karşılaştırılması

 

a)      Gürbüz GÖKÇEN - Marmara Üniversitesi

b)      Erhan ÖZTÜRK - Kırklareli Üniversitesi

c)      Ömer Faruk GÜLEÇ - Kırklareli Üniversitesi

 

5) SMMM Metin KÖY - 29.07.2019

 

6) PFK İstanbul Bağımsız Denetim

 

7) www.yabed.org.tr

 

8) Nuh Dede İNAL

 

9) Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri

 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com