21 Ağustos 2013 Çarşamba

FW: Hangi şirketler zorunlu olarak elektronik defter tututacak ve elektronik fatura kullanacaklardır

 
  
Hangi şirketler zorunlu olarak elektronik defter tutacak ve elektronik fatura kullanacaklardır
 
Elektronik defter konusu13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1 numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ” ile ve elektronik fatura konusu ise 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 397 seri numaralı V.U.K genel tebliği ile açıklığa kavuşturulmuştur. 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de, elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanmaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Hangi şirketler zorunlu olarak elektronik defter tutacak ve elektronik fatura kullanacaklardır?

1- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,

2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler
,
3- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

4- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
, BAKINIZ EKLİ LİSTEDEKİLERDEN MAL ALANLAR 1 ve 2 numarada yer alan mükelleflerin elektronik defter tutması ve elektronik fatura kullanması zorunludur. Bu mükellefler bakımından herhangi bir kriter bulunmamaktadır.

 
http://www.link.com.tr/UserFiles/Files/Ek-1%205015_P.P.K_Madeni_Yag.pdf
3 ve 4 numaralı fıkralarda bulunan mükelleflerde ise ciro kriteri bulunmaktadır. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar başkaca bir kriter aranmaksızın elektronik defter ve fatura kullanacaklardır.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar da elektronik defter ve fatura kullanmak mecburiyetindedirler.


Elektronik defter ve fatura kullanma bakımından getirilen bu zorunlulukta 1 TL tutarında kalem alımı yapılsa da 1 milyon TL tutarında alım yapılsa da durum değişmemektedir. Örneğin ciroları aşan firmaların 2011 yılında hipermarketten yaptıkları alışverişler nedeniyle kapsama girilebilmektedir. Bu düzenleme ile mükellefleri elektronik defter ve fatura kullanmaya teşvik etmek amaçlanmaktadır. Aksi türlü bir limit konulurdu ve örneğin 100.000.-TL’nin üzerinde alımı bulunan mükellefler denilebilirdi. Ancak böyle bir belirleme yapılamıştır.

Her türlü satışta elektronik fatura kullanılma zorunluluğu bulunmakta mıdır?

421 Numaralı VUK Genel Tebliği veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Diğer mükellefler için ise kağıt fatura düzenleyebileceklerdir.

Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir.

İsteyen diğer firmalar da elektronik defter tutup elektronik fatura düzenleyebilecekler midir?

421 Nolu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabileceklerdir.


Elektronik fatura ve defter uygulamasına ne zamana kadar geçilecektir?

Elektronik defter ve fatura kullanma mecburiyetine girenmükelleflerin;


Elektronik fatura uygulamasına giren mükelleflerin 1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurması gerekmektedir. Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur.

Elektronik fatura kullanımı için çok az süre kalmıştır. Zorunluluk kapsamındaki firmalar birbirlerine 1 Eylül 2013’ten itibaren elektronik fatura düzenleyeceklerdir. Ancak şirketlerden edindiğimiz izlenime göre firmalar henüz hazır değiller ve süre uzatımı konusunda beklenti mevcut. Böylesine önemli düzenlemelerde mükelleflere yeterli süre tanınmalıdır. Elektronik fatura kullanımının da 01.01.2014’e uzatılması mükelleflerin daha rahat geçiş yapmalarına yardımcı olacaktır.

Diğer yandan kalem alan bile elektronik defter tutmak zorunda kalacaktır şeklindeki bir bakış açısı doğru değildir. Nitekim, 10 milyon ve 25 milyon TL’lik hadler konulmuştur. Bunun anlamı bu hadleri geçen firmaların elektronik defter ve fatura kullanımının zorunlu kılınmak istenmesidir.