16 Ocak 2012 Pazartesi

YENİ TTK ve TMS – TFRSMALİ ÇÖZÜM Dergisi Eylül - Ekim 2011   sayısı

      Prof.Dr. Recep PEKDEMIR

 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 YENİ TTK ve TMS – TFRS
Yeni TTK’nın 64 – 88 inci maddeleri arasındaki maddelerin pek çok yerinde Türkiye Muhasebe Standartları denmektedir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
MADDE 64- (1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ti­cari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.
(3) Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlük­leri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldı­ğı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama sure­tiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.
(5) Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir.
MADDE 65- (4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıy­la tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır.
MADDE 67- (1) Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir. Kullanılan yöntem, Tür­kiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır.
(2) Bir faaliyet döneminin kapanış envanteri düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun başka bir yöntemin uygulanması suretiyle, cins, miktar ve değer olarak malvarlığı mevcudunun güvenle tespiti sağla­nabiliyorsa fizikî envanter gerekli değildir.
(3) Faaliyet döneminin kapanışında, fizikî sayım veya ikinci fıkraya göre izin verilen diğer bir usul kullanılarak malvarlığı kalemlerinin cins, miktar ve değerine göre faaliyet döneminin kapanışından önceki üç veya sonraki iki ay içinde bulunan bir gün itibarıyla düzenlenmiş özel bir en­vanterde gösterilmişse, ayrıca bu özel envantere dayalı olarak ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun bir şekilde ileriye dönük tahmin yönte­miyle, faaliyet döneminin sonunda mevcut varlıkların o faaliyet döneminin sonu itibarıyla değerlemesi doğru yapılıyorsa, varlıklara ilişkin envanterin yapılmasına gerek yoktur.
MADDE 68-(3) Bilanço ile gelir tablosu, yılsonu finansal tablolarını oluşturur. 514 üncü madde ile Türkiye Muhasebe Standartlarının bu konu­daki hükümleri saklıdır.
MADDE 69- (1) Yılsonu finansal tablolar;
a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli,
MADDE 72- (1) Aksine kanuni hükümler ve Türkiye Muhasebe Stan­dartları saklı kalmak kaydıyla, finansal tabloların, ticari işletmenin tüm varlıklarını, borçlarını, peşin ödenen giderler ile peşin tahsil edilen gelir­leri, teknik terimle dönem ayırıcı hesapları, bütün gelir ve giderleri doğru şekilde değerlendirilmiş olarak göstermesi zorunludur.
MADDE 73- (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülme­mişse bilânçoda, duran ve dönen varlıklar, özkaynaklar, borçlar ve dönem ayırıcı hesaplar ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır.
MADDE 74- (1) Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülme­mişse, işletmenin kuruluşu ve özkaynak sağlanması amacıyla yapılan har­camalar için bilânçoya aktif kalem konulamaz.
(2) Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddi olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem konulamaz; meğerki, Türkiye Muhasebe Stan­dartlarında aksi öngörülmüş olsun.
(3) Sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli olan giderler aktif­leştirilemez; meğerki, Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmüş olsun.
MADDE 75- (1) Gerçekleşmesi şüpheli yükümlülük ve askıdaki işlem­lerden doğabilecek muhtemel kayıplar için Türkiye Muhasebe Standartla­rında öngörülen kurallara göre karşılık ayrılır.
      MADDE 76- (1) Bilânço gününden sonraki belirli bir süre içinde giderleşecek olan harcamalar ile gelir unsuru oluşturacak tahsilâtlar hakkında Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır.
MADDE 77- (1) Bono düzenlenmesi ile poliçe ve çek düzenlenmesin­den, devrinden, poliçenin kabulünden, kefaletlerden, avalden, garanti söz­leşmelerinden, akreditif teyitlerinden, üçüncü kişilerin borçları için verilen teminatlardan, üçüncü kişiler lehine taahhütlerden doğan sorumluluklar ile Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen diğer sorumluluklar pasifte gösterilmemişlerse, bilânçonun altında veya ekte Türkiye Muhasebe Stan­dartlarına göre açıklanır.
MADDE 78- (1) Finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Stan­dartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere şu değerleme ilke­leri geçerlidir:
d) …… Değerlemeye ilişkin olumlu ve olumsuz farkların dönem so­nuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarındaki esas­lara uyulur.
MADDE 79- (1) Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe Standart­ları uyarınca bu standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer kalemler için de aynı standartlar uygulanır.
MADDE 80- (1) Değerlemede uygulanacak değerlerin belirlenmesi, tanımları, kapsamları, uygulanacak kalemlerin gösterilmesi ve değişiklik­ler Türkiye Muhasebe Standartlarına tabidir.
MADDE 81- (1) Şartların gerçekleşmesi hâlinde Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen değerlemeyi basitleştirici yöntemler uygulanır.
MADDE 82- (3) Açılış ve ara bilânçoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan belgeler, Türki­ye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabilirler; şu şartla ki;
MADDE 88- (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finan­sal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafın­dan yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci madde­ler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.

9 Ocak 2012 Pazartesi

Yeni TTK ve yol haritası

Yeni TTK ve yol haritası İsmail KÖKBULUT

Geçen haftalarda gazetemizde yayınlanan "Yeni Ticaret Kanunu ne getiriyor" yazı dizisi birçok kesimde ilgi uyandırdı.

Şirketleri yeni dönemde ne bekliyor ve neyi ne zaman yapmak gerekir. Bunun için kanun uygulama tarihleri yaklaştıkça şirketlerin yol haritası yapmasında fayda var. Yol haritasını belirlerken Yeni Ticaret Kanunu'nda yer alan yürürlük tarihlerinin dikkate alınması gerek. Ticaret Kanunu'nun bir kısmı 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak birçok şirketi ilgilendiren, ana sözleşme değişikliği, web sitesi kurulması, Türk Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na geçiş, bağımsız denetim gibi hükümler daha sonraki tarihlerde yürürlüğe girecek. Kanunun getirdiği başlıca düzenlemelerin takvimi aşağıdaki gibi.
1 Temmuz 2012
Kanunun genel olarak yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012'dir. Genel hükümlerden başlıcaları şöyle:
- Yönetim kurulu ve üst yönetim kadrolarının hukuki ve cezai olarak kusurları oranında sorumlu tutulmaları için kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması,
- Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması,
- Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyenlerin hazırlıklarını yapması,
- Ortakların şirkete karşı kişisel borçlanma yasağının başlaması, (Mevcut borçların kapatılmasının son günü ise, 30.06.2015'tir.)
- Tek ortaklı şirkete dönüşmenin başlaması,
- Yönetim kurulu ve genel kurula ilişkin değişikliklerin yapılması.
13 Ağustos 2012
Şirketlerin esas sözleşmelerdeki genel hükümlerin bu kanuna göre revizyon ve / veya tamamlanması için son gün.
30 Eylül 2012
- Yönetim kurulu üyeleri arasında tüzel kişi temsilcisi bulunan şirketlerde, bu üyelerin istifası ve yerine -tüzel kişi veya başkası olarak- yeni atamaların yapılması için son gün.
- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.07.2012'de görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri (limited şirket müdür veya müdürleri) sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam edebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yükseköğrenim görmüş olması zorunlu. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz.
1 Ocak 2013
- Şirketlerin defterlerini Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Sistemi'ne (TFRS) uygun tutulması ve finansal raporlamanın başlaması. Bu konuda Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tebliğ ve düzenlemelerinin yakından takip edilmesi gerekir.
1 Mart 2013
- Bağımsız denetçilerce denetlenme zorunluluğu olan şirketlerde, denetçi atanmasının son günü. Bağımsız denetim serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya bu kişilerin kuracakları bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılacak.
30 Haziran 2013
- Nama yazılı hisselerin devri ile ilgili esas sözleşmelerdeki hükümlerin yeni kanunla uyumlu hale getirilmesinin son günü.
1 Temmuz 2013
- Yeni kanuna uygun internet sitesinin (web sayfası) açılmasının son günü
13 Şubat 2014
- Sermaye tutarlarının, yeni asgari sermaye tutarlarına (A.Ş'lerde 100 bin TL, Ltd'lerde 10 bin TL) yükseltilmesinin son günü.
- İmtiyazlı hisselerde mevcut imtiyazların yeni kanunla uyumlu hale getirilmesinin son günü.
30 Haziran 2015
- Ortakların şirkete olan borçlarını -nakdi olmak kaydıyla- kapatmaları için son gün.
- Bağlı şirketin md. 202 kapsamına giren kaybı varsa, bunların denkleştirilmesinin veya şirkete kaybı denkleştirecek istem hakkı tanınmasının son günü.
Görüldüğü gibi her ne kadar kanunun genel yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olsa da birçok düzenlemenin takvimi daha sonraki tarihlere bırakılmış. Şirketlerin yol haritasını yaparken bu takvimi dikkate almalarında fayda var.

 

4 Ocak 2012 Çarşamba

CEZALAR RESİMLİ

TTK'da denetim kurulları kalkıyor / YMM İsmail Kökbulut 02.01.2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin denetimi açısından da önemli bir yeniliğe imza atacak.

Şirketin zorunlu defterlerini tutanla denetimi yapan aynı birim olmasın diye denetim kurulları kaldırıldı. Eski Ticaret Kanununda yer alan denetim kurulu, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek yeni kanunla kaldırıldı.
 2013'te geçerli olacak
Yeni Ticaret Kanunu ile yerini 2013 yılından itibaren bir bağımsız denetleme kurumunun veya yeminli mali müşavirin ya da serbest muhasebeci mali müşavirin yaptığı, finansal tablolar ile raporların, dolayısıyla muhasebenin sürekli denetimine bıraktı.İki işleve izin verilmedi
Böylece yeni Kanunla bir kişi ya da kurumun; hem denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde (denetleme dışında) faaliyette veya katkıda bulunması hem söz konusu şirketin denetçisi olmasına izin verilmeyecekElektronik oylama geldi
Yeni Kanunla, ticaret şirketlerinin kurullarına elektronik ortamda katılmak ve oy kullanmak mümkün hale geldi. Buna göre; şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabilecek. Toplantı nisabı geçerli
Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanacak. Elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğuracak. Her türlü değer sermaye olacak
Ticaret şirketlerine sermaye koyma borcu kapsamında konulabilecek değerlere, "haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler" ile "devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değerler" eklendi. Yeni düzenleme ile maddi veya gayrimaddi her türlü parasal karşılığı olan değerler sermaye olarak konabilecek.Ana faaliyet dışı faaliyet yasağı kalktı
Şirketin ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konusu dışında faaliyette bulunma yasağı yeni Kanun ile kaldırıldı. Eski Kanunda faaliyet konusu şirket sözleşmesindeki konu ile sınırlı olduğundan, bu sınır dışında yapılan işlemler şirketi bağlamamakta ve yok hükmünde sayılmakta idi. Buna göre şirketler, Türk Medeni Kanununun getirdiği bütün haklardan yararlanabilecek ve borçları üstlenebilecek.Şirketlerin öz sermaye yapısı güçlendiriliyor
Yeni TTK'ya göre 'limited şirket'lerin esas sermayesi en az 10 bin Türk Lirası, 'anonim şirket'ler için asgari sermaye tutarı 50 bin Türk Lirası olacak. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi 100 bin Türk Lirasından aşağı olamayacak. Bakanlar Kurulunun söz konusu tutarı on katına kadar artırıma yetkisi var.Yeni kanunun kurallarına uymamanın cezaları ağır
Yeni Türk Ticaret Kanunu, suç olarak kabul edilen fiillere karşı önemli hapis ve para cezaları öngörüyor. Yeni Ticaret Kununun cezai hükümleri de çok dikkat çekiyor. Kanunun getirdiği hükümlere uymamanın cezası oldukça ağır.  Kanun hükümlerine uymamanın cezası bazı durumlarda sadece adli para cezası olabilecekken bazı durumlarda hapis cezası da gündeme gelebilecek. Ancak Türk Ticaret Kanununun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyenlere verilebilecek en fazla hapis cezası 2 yıl. Günlük ceza 100 lira
Türk Ceza kanununa göre işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebiliyor. Adli para cezası ise günlük 20TL ile 100 TL arasında değişiyor. Kaynak: Bugün Gazetesi