19 Kasım 2008 Çarşamba

Yaşlılık Primi İşveren Payında Yapılan %5 İndirimle ilgili Tebliğ Yayınlandı

Yaşlılık Primi İşveren Payında Yapılan %5 İndirimle ilgili Tebliğ YayınlandıYaşlılık Primi İşveren Payında Yapılan %5 İndirimle ilgili Tebliğ Yayınlandı26/5/2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24’ncü maddesi ile, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’nci maddesinin birinci fıkrasına, (ı) bendi eklenmiştir. Bu hüküm uyarınca yayınlanan Tebliğ’e göre;İndirimden kimler yararlanacak1.Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran, özel sektör işyeri işverenleri yararlanacaklardır.İşverenler hangi sigortalılardan dolayı yararlanacaklar2. Kanunun 4 (a) kapsamında çalıştırılan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.Buna karşın, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı; prim indiriminden yararlanılması mümkün değildir3. Prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekiyorMalullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmınınHazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin,· muaccel sigorta primi,· işsizlik sigortası primi,· idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor.4.Borçlar işyeri bazında değerlendirilecekİşverenlerin muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususu, her bir işyeri bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir.Buna göre, uygulama,· işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri bazında değil,· sigorta prim indiriminden yararlanılacak işyeri bazında yapılacak olup,· kapsama giren bir işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl/MerkezMüdürlüğünde işlem gören birden fazla işyeri dosyasının bulunması halinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanılabilecek.5.Prim ve hizmet belgeleri yasal süre içinde verilmiş olacakAylık prim ve hizmet belgeleri 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma gönderilmiş olmalı.İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyleKuruma göndermeleri sırasında, Kurum veri tabanından ilgili işyerinin muaccel sigorta primi,işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca muaccel borcu bulunmayan işyerleri için 5510 sayılı Kanun türü seçilebilecektir.Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 5510 sayılı Kanun türüseçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesi halinde, bu nitelikteki işyerlerinin tahakkuk edenmalullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısmı için Hazine tahakkuku oluşturulacak.6.Primlerin yatırılmış olması gerekiyorSigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayacak olan işveren hissesi prim tutarlarının tamamının yasal süresi içinde ödenmesi halinde, beş puanlık prim indiriminden yararlanılmış olunacaktır.7.Borçlar ödenince yararlanılacakYukarıda belirtilen borçları bulunan işverenler, bu borçlarının tamamını ödemeleri halinde, sigorta prim indiriminden, yasal verilme süresi sona ermemiş, ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yararlanabilecekler.8.Devir veya intikal halinde eski borçlardan da sorumlulukSigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işyerinidevir alan işveren, devir eden işverenin; işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise, işyeri kendisine intikal eden işveren, vefat eden işverenin; muaccel borçlarından dolayı (idari para cezası borçları hariç) müteselsilen sorumlu olduğundan, işyerini devir alan veya işyeri kendisine intikal eden işverenlerin sözkonusu indirimden yararlanabilmeleri için, devir veya intikal tarihinden önceki dönemlere ilişkin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının yanı sıra devir veya intikal tarihinden sonraki dönemlere ilişkin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor.9.Borçların tecil ve taksitlendirilmiş olmasıMuaccel borçları, 5458 sayılı Kanun gereğince ya da 5510 sayılı Kanunun geçici 24 ya da 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebilecekler.10.Borcu olmayan işverenlerin borç görünmesi nedeniyle 5510 sayılı Kanun türünü seçememeleri halindeBorcu bulunmayan işverenlerce, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla Kuruma gönderilmesi sırasında, 5510 sayılı Kanun türünün, borç bulunduğu uyarısı nedeniyle seçilememesi durumunda, bu nitelikteki işyeri işverenlerinin hatalı kayıtların düzeltilmesi amacıyla, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.Başvuruda bulunulan Ünite tarafından ilgili işyeri dosyası ve müfredat kartı incelenerek varsaemanet hesaplarda bekletilen paralar ile posta veya yabancı şube kanalıyla ödenen paralar ya da farklı hesaplara intikal etmiş paralar, ilgili işyeri dosyasının ilgili borç türüne aktarılmak suretiyle, işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge kanalıyla göndermeleri sırasında 5510 sayılı Kanun türünü seçmeleri sağlanacaktır.11.Bir Liranın altındaki borçlarTL’den YTL’ye geçiş işlemleri sırasındaki yuvarlamalardan, gerekse on-line bankatahsilatına geçildiği 1/1/2005 tarihinden önceki cüz’i miktarlardaki hatalı kayıtlardan dolayıişverenlerin mağduriyetine neden olunmaması için, aylık prim ve hizmet belgesinin 5510 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesi sırasında, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borç türleri için ayrı ayrı olmak üzere, 0,99 YTL veya altındaki borçlar sorgulama sırasında dikkate alınmayacak ve bu miktarlarda borcu görünen işyerleri için 5510 sayılı Kanun türü seçilebilecektir.12.Prim ve Hizmet belgelerinin verilmiş olması gerekiyorCari aya ilişkin olarak düzenlenecek asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde Kuruma gönderilecek.Buna göre, özel nitelikteki işyeri işverenlerince 2008/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek aylıkprim ve hizmet belgelerinden başlanılarak sözkonusu prim belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar (dahil) Kuruma verilecek.İşverenlerin beş puanlık prim indirimine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma yasal süresi içinde vermeleri gerektiğinden, en geç ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı sözkonusu indirimden yararlanılması mümkün olamayacaktır13.5510 sayılı Kanun türü seçilmeden verilmiş olan belgelerBorçları bulunmayan işverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde olmakla birlikte, sehven 5510 sayılı Kanun türünü seçmeden Kuruma göndermiş olmaları veya müfredat kartlarındaki hatalı kayıtların düzeltme işlemlerinin yapılması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeden, 5510 sayılı Kanun türünü seçemeden göndermiş olmaları halinde, sözkonusu işverenler, bahse konu aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemiş olmaları kaydıyla, beş puanlık prim indiriminden yararlanabileceklerdir.Ancak, bahse konu prim indiriminden yararlanılabilmesi için,· daha önce yasal süresi içinde Kuruma verilmiş ve kanun türü seçilmeksizindüzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte,· 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesidüzenlenerek, sözkonusu belgelerin işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/MerkezMüdürlüğüne kağıt ortamında verilmesi gerekiyor.Bu durumda ilgili Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünce,- İşverenin, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken süre içinde, muaccelsigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilerek, muaccel borcunun bulunmadığının, -Daha önce kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmiş olduğunun,- Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile, iptalve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmetbelgesinde kayıtlı sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazançtutarlarının aynı olup olmadığı kontrol edildikten sonra, aynı olduğunun,- Tahakkuk etmiş sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiş olduğunun, anlaşılması halinde sırasıyla,1- Daha önce yasal süresi içinde ödenmiş paralar 88 ile çıkılacak,2- İptal ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmetbelgeleri 2-1-10 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen SGK-POSTA İLE GELENTAHAKKUK GİRİŞ ekranı vasıtasıyla yasal süresi içinde verilmiş olarak işleme alınacak,3- 88 ile çıkışı yapılmış paralar 08 ile işleme alınacak,4- Fazladan ödenmiş sigorta primleri, takip eden aya ilişkin düzenlenen sigorta primlerinemahsup edilecek,5- Düzeltme amaçlı olarak 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık primve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden idari para cezaları, Ünite Komisyon kararı ile iptal edilecektir.14.İşsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi durumundaSigorta primlerinin işveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karşılanmayan kısmı ilesigortalı hissesinin yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, (sözkonusu tutar gecikme cezası ve gecikme zammı ile sonradan ödense dahi) ilgili ay için malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanması gibi bir durum sözkonusu olamayacağından, tahakkuk eden sigorta primlerinin tamamı (Hazine hissesi de dahil), gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle tahakkuk etmiş sigorta primlerinin yasal süresiiçinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise, ilgili ay için sözkonusu indirimden yararlanılabilecek, buna karşın ödenmemiş veya eksik ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmediği sürece takip eden aylarda beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.15- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinin İşveren Hissesi HazineceKarşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81 inci maddesinin birincifıkrasının;(a) bendinde, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, sigortalının prime esaskazancının % 20'si olduğu, bunun % 9'unun sigortalı hissesi, % 11'inin işveren hissesi olduğu,(b) bendinde ise, Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışansigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, (a) bendindebelirtilen % 20 oranına; 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 90 fiilî hizmet günsayısı eklenecek işlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan,eklenmesi suretiyle belirleneceği, bu şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20oranı arasındaki farka ait primin tamamının işveren tarafından ödeneceği,öngörülmüştür.Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaçalışan sigortalılar için esas alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları;- Fiili hizmet zammının uygulanmadığı işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 11 işveren hissesi,- 60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12 işveren hissesi,- 90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12,5 işveren hissesi,- 180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 14 işveren hissesi,olacaktır.Örnek 1- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkingecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (1) olan (D) Anonim Şirketinin, kapsama giren sigortalılarına ilişkin 1 nolu belge türü ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılarına ait prime esas kazanç tutarı toplamının 5.000,00 YTL olduğu varsayıldığında, tahakkuk eden primler,Sigorta kolları S.P.E.K. Prim oranı % Prim tutarı/ YTLKVSK Primi : 5.000,00 1,00 50,00MYO Primi : 5.000,00 20,00 1.000,00GSS Primi : 5.000,00 12,50 625,00olacak olup, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin,5.000,00 X 5 % = 250,00 YTL’si işveren hissesine ait Hazinece karşılanacak olan tutar,5.000,00 X 6 % = 300,00 YTL’si işveren hissesine ait işverence ödenecek olan tutar,5.000,00 X 9 % = 450,00 YTL’si sigortalı hissesine ait işverence ödenecek tutar,olacaktır.Bu durumda, işveren tarafından ödenmesi gereken,50,00 YTL (KVSK Primi) + 750,00 YTL [(300,00 YTL + 450,00 YTL) MYO Primi] + 625,00 YTL (GSS Primi) = 1.425,00 YTL’nin yasal ödeme süresinin son günü olan 30/11/2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle ilk iş günü olan 1/12/2008 Pazartesi gününe kadar ödenmesi halinde, 250,00 YTL tutarındaki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri Hazinece karşılanacaktır.Buna karşın, işveren tarafından ödenmesi gereken 1.425,00 YTL tutarındaki sigorta primleri,1/12/2008 tarihine kadar ödenmediği veya eksik ödendiği takdirde,1.425,00 YTL + 250,00 YTL = 1.675,00 YTL’nin tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.16. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Öngörülen Sigorta Prim İndiriminden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve EsaslarDiğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasındanyararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.Buna karşın, diğer teşvik kanunlarından yararlanan işverenler, diğer teşvik kanunlarıkapsamına girmeyip 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi kapsamına girensigortalılarına ilişkin düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgelerini, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmaması kaydıyla, 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle gönderebileceklerdir.Örnek- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkingecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (E) gerçek kişisinin, 18-29 yaşları arasında yeni işe aldığı dört sigortalısından dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi hükmünden, iki sigortalısının özürlü olması nedeniyle 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmünden yararlanılabilecek durumda olduğu ve sözkonusu işyerinde herhangi bir teşvik kanunu kapsamına girmeyen altı sigortalının daha çalışmış olduğu varsayıldığında, bahse konu işveren yasal süresi içinde verilmek kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgesini aşağıda belirtilen seçeneklerden herhangi birini tercih etmek suretiyle düzenleyebileceklerdir.a) Sigortalıların tamamı için 5510 sayılı Kanun türünü,b) Özürlü sigortalılar için 4857, diğer sigortalılar için 5510 sayılı Kanun türünü,__________________________________________________________________________________________________Mitatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Elektronik Ağ: www.ssk.gov.trTel: (0312) 458 72 70 Faks: (0312) 431 57 34 e-posta :sigortaprimler@ssk.gov.tr14c) Yeni işe alınan 18-29 yaş arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar için 4857, kalanaltı sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü,d) Yeni işe alınan 18-29 yaş arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar ile kalan altısigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü, seçebilecektir.17. Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler5510 sayılı Kanunun “İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren”başlıklı 12 nci maddesinin 6 ncı paragrafında, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.” hükmü yer almaktadır.· Kanunun bu hükmüne istinaden, alt işverenlerin (aracıların) Kuruma olanborçlarından, alt işveren ile birlikte, asıl işveren de sorumlu tutulmaktadır.Dolayısıyla, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlıkkısmının Hazinece karşılanabilmesi için her bir işyeri bazında muaccel sigorta primi, işsizliksigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerektiğinden, asıl işverenin sözkonusu indirimden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek Kuruma gönderebilmesi için, gerek kendisinden gerekse kendisinden iş alan alt işverenlerden kaynaklanan muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.· Buna karşın, alt işverenler, yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkinBorçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmasına rağmen, kendi alt işverenliğinden kaynaklanan muaccel borçlarının bulunmaması halinde sözkonusu indirimden yararlanabilecektir.Örnek- 2008/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesigereken sürenin son günü olan 23/12/2008 tarihinde asıl işveren olan (A) Limited Şirketi vekendisinden iş alan alt işverenlerin muaccel borçlarının,Sigorta primi İşz.Sigor.Primi İdari P. C. G. C. ve G. Z.Asıl işveren; ------ ------ ------ ------1 nolu alt ------ ------ ------ ------2 nolu alt 500,00 75,00 ------ 87,003 nolu alt ------ ------ 325,00 46,00olduğu varsayıldığında,- Asıl işveren olan (A) Limited Şirketi, (her ne kadar kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardandolayı Kuruma muaccel borcu bulunmasa da kendisinden iş alan 2 ve 3 nolu alt işverenlerinKuruma muaccel borçlarının bulunması ve bu borçlardan alt işverenlerle birlikte sorumlu olması;(2) ve (3) nolu alt işverenler ise, kendi çalıştırmış oldukları sigortalılardan dolayı muaccelborçlarının bulunması; nedeniyle aylık prim ve hizmet belgelerini, 5510 sayılı Kanun türünüseçmek suretiyle gönderemeyeceklerdir.- (1) nolu alt işveren ise, çalıştırmış olduğu sigortalılardan dolayı Kuruma borcununbulunmaması ve gerek asıl işverenin, gerekse diğer alt işverenlerin Kuruma olan borçlarındandolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle gönderebilecektir.UyarıPrimlerin ödenmesinde on-line banka kanalı yerine diğer ödeme şekillerinden birinin kullanılması halinde, takip eden aylarda aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi sırasında bilgisayar programlarınca yapılacak borç sorgulaması sırasındabahse konu paraların ilgili müfredat kartlarına işlenmemiş olması nedeniyle muaccel borcunbulunduğu yönünde uyarı mesajı ile karşılaşılabileceğinden, cari ay primlerinin on-line tahsilat yetkisi verilmiş bankalara ödenmesi halinde, sonradan yaşanabilecek sorunlar önlenmiş olacaktır.Hazinece karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında giderveya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmeyen işyerleri ile sigorta primindiriminden yararlandıktan sonra geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgesidüzenleyen işyerleri hakkında yapılacak işlemler ve prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenlerin beş puanlık prim indiriminden yararlanmalarının ardından yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmalarının bozulması halinde yapılacak işlemler çıkarılacak olan genelge ile ayrıca açıklanacaktır.

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK18 Kasım 2008 Tarihli Resmi GazeteSayı: 27058Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKINBANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20.4.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Deniz İş Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası ile İş Kanununun 32 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Banka: Mevduat bankaları ile katılım bankalarını,b) Borçlar Kanunu: 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununu,c) Deniz İş Kanunu: 20.4.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununu,ç) Hesap: Mevduat bankaları nezdinde açılan vadesiz mevduat hesabını veya katılım bankaları nezdinde açılan özel cari hesabı,d) İş Kanunu: 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu,e) Ödeme: Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemelerini,f) 5953 sayılı Kanun: 13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu,İfade eder.(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Kanun, Deniz İş Kanunu, İş Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununda belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır.İKİNCİ BÖLÜMİşçiye, Gazeteciye ve Gemi Adamına Yapılan ÖdemelerinBankalar Aracılığıyla YapılmasıBorçlar Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemelerMADDE 5 – (1) Borçlar Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran iş sahiplerince, işçinin sözleşmede gösterilen a-l-o-m-a-l-i-y-e.c-o-m veya adet olan ya da kendisinin bağlı bulunduğu genel vekâletname ile belirlenen her türlü ödemelerden öncelikle kanunî kesintiler yapıldıktan sonra işçiye net olarak ödenecek bakiye tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi hususunda iş sahiplerine zorunluluk getirilip getirilmemesi ve bu zorunluluğun kapsamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.5953 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan gazeteciye yapılan ödemelerMADDE 6 – (1) 5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.Gazete ve mevkutelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında gazeteci haricinde çalıştırılan işçiye yapılan ödemelerMADDE 7 – (1) Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanununda “işçi” tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamına yapılan ödemelerMADDE 8 – (1) Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına akitte yer verilmesiMADDE 9 – (1) Hizmet akdi, işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasında, yazılı olarak Deniz İş Kanununun 6 ıncı maddesinde belirtilen unsurları içerecek şekilde yapılır.(2) Hizmet akdinde, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası da bulunur.İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemelerMADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.Zorunluluk hâliMADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılır.Ödemelerin niteliğinin belirtilmesiMADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiler tarafından yine bu Yönetmelikte belirtilen kişilere bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilirÖdemelerin brüt olarak hesaba yatırılma zorunluluğunun getirilmesiMADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen işverenleri veya işveren vekillerini veyahut üçüncü kişileri, yapacakları ödemeleri bankalar nezdinde açılacak hesaplara brüt olarak yatırmaları hususunda zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık müştereken yetkilidir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMİdarî Para CezalarıGazeteciye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezasıMADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gazeteciye yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene, 5953 sayılı Kanunun 27 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.Gemi adamına yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezasıMADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene veya işveren vekiline, Deniz İş Kanununun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimince idarî para cezası verilir.İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezasıMADDE 16 – (1) İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMSon HükümlerYürürlükMADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 1.1.2009 tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.

17 Kasım 2008 Pazartesi

Maliye ev sahibi ve kiracıları takibe aldı

Maliye ev sahibi ve kiracıları takibe aldı Maliye Bakanlığı pilot bölge olarak seçtiği Ankara’da kira gelirleri ve kentsel rantların vergilendirilmesi için kapı kapı dolaşıp ev sahibi ve kiracılarla ilgili kütük çalışması başlattı. Çalışma diğer illere de yayılacak VERGİ kaçağını tesbit edebilmek için bazı sektörleri takibe alıp inceleme yapan Maliye Bakanlığı’nın portföyünden bu kez kiracı ve ev sahibi ikilisi çıktı. Maliye Bakanlığı, kira gelirleri ve kentsel rantların vergilendirilmesi için kapı kapı dolaşıp, ev sahibi ve kiracılarla ilgili kütük oluşturulması için bir çalışma başlattı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın uygulamaya koyduğu, daha sonra da diğer illerde yaygınlaştırılacak bu çalışmada, Maliye görevlileri, Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgilerini de kullanarak, yerleşim birimlerindeki bütün evlere giderek tespitte bulunuyor. Uyarı broşürü veriliyorAnkara’da söz konusu çalışma için 400 Maliyeci görevlendirildi. Maliye denetçileri, çalışma kapsamında, kira tutarlarının yüksek seyrettiği semtlerden başlayarak, bütün Ankara’yı taramaya başladı. Özellikle hafta sonları gerçekleştirilen çalışma sırasında, evlere giden Maliyeciler, öncelikle ikamet edenlerin ev sahibi mi, kiracı mı oldukları soruyor. Daha sonra da ev sahibi ve kiracılarla ilgili bilgi ediniyor. Kirada oturulan evlerin kira tutarları da öğreniliyor ve bunların tümü bir tutanağa işleniyor. Maliyeciler, tespit sırasında vatandaşlara, “Ev İşyeri sahibi ve kiracıların dikkatine” diye başlayan uyarı broşürünü de veriyor. Bu broşürde, konutlarda aylık 500 YTL ve üzerindeki kira ödemelerinin 1 Kasım’dan itibaren bankalar aracılığıyla yapılacağı hatırlatılarak şöyle deniliyor: “Kira ödemelerinin usulüne uygun belgelendirilmemesi durumunda konutlarını kiraya verenler, 2008 yılı için asgari 320 YTL, iş yeri kiralayanlar/kiracılar ise durumlarına bağlı olarak 680 YTL ile 1.490 YTL’den az olmamak üzere, her bir işlem için bu işleme konu tutarın yüzde 5’i oranında cezaya muhatap olacaklardır. 2009 ve müteakip yıllarda yeniden değerleme oranına göre yapılacak artış dikkate alınacaktır. Cezalı duruma düşmemek için kira ödemelerinizi bankalar veya posta kurumları aracılığıyla yapmanız zorunludur.”Vergi kaçıranlar belirlenecekAnkara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, 3 hafta önce başlatılan çalışma ile şu ana kadar 40 bin evde tespit yapıldığını bildirdi. Bu evlerde 30 bin tutanak tutulduğunu kaydeden Candan, Ankara’da adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kapsamında konutların yanı sıra iş yeri ve imar geçen arsaları da kapsayan 2 milyon 275 bin adres bulunduğunu belirtti. Çalışma kapsamında bütün konutlara gidilerek, ev sahibi ve kiracı bilgilerine ilişkin bir kütük oluşturulacağını ifade eden Candan, şunları söyledi: “Söz konusu çalışmayı kısa bir süre içinde tamamlayacağız. Tespitlerimizin sonrasında ortaya çıkacak bilgi kütüğünde, ev sahipleri ve kiracıların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, varsa adresleri tek tek yer alacak. Bu çalışmaya paralel bankalar aracılığıyla ödenen kira bilgilerini de Bilgi İşlem Merkezi’nden alacağız ve adına kira yatırılan ev sahiplerini belirleyeceğiz.”

14 Kasım 2008 Cuma

Yurt dışındaki paraya % 2 vergi

Yurt dışındaki paraya % 2 vergi Küresel krize karşı finansman sağlamak için hükümet, yurt dışı ve yastık altı tasarrufa düşük vergi uygulaması başlattı. Yurt dışından gelen paraya yüzde 2, yastık altına yüzde 5 vergi KÜRESEL krizin Türkiye’de iyice hissedilmeye başlaması ve hergeçen gün yeni bir fabrikanın kapanması hükümeti yeni finansman bulma açısından harekete geçirdi.TBMM Genel Kurulu’nda, yurt dışındaki tasarrufu yüzde 2, yurt içindeki tasarrufu da yüzde 5 vergiyle ekonomiye kazandırmayı amaçlayan tasarı, kabul edilerek yasalaştı. Yurt dışından veya yurt içinden beyan edilen varlıklar nedeniyle 1 Ocak 2008’den önceki dönemlere ilişkin vergi incelemesi ve vergi kesintisi yapılmayacak. Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna göre, gerçek veya tüzel kişilerin, 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla sahip olduğu yurt dışındaki; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazları, bu kanunun yayımlandığı ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar YTL cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek.Yastık altı tasarruflar Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip olduğu, Türkiye’de bulunan ancak 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında, işletmenin öz kaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, bu kanunun yayımlandığı ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar YTL cinsinden rayiç bedelle, vergi dairelerine beyan edilecek. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu kanun hükümlerine göre Vergi Usul Kanunu uyarınca kanuni defterlerine taşınmazlar dışındaki varlıklarını, banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek, pasifte özel fon hesabı açacaklar. Hisseye sıfır stopajBu fon hesabı, sermayenin parçası sayılacak ve beyan tarihinden itibaren 6 ay içinde sermayeye eklenecek. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterecekler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak. Bu arada hiisse senedindeki yüzde 10’luk stopajı yerli yatırımcı için de sıfırlayan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugün yürürlüğe girecek kararla, hisse senedi stopajında yerli-yabancı ayrımı kalktı. Buna göre, yerli yatırımcılar da yabancılar gibi sıfır stopaja tabi tutulacak. Düzenlemeden menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç tutulurken, tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından elde edilen diğer kazançlar için ise stopaj oranı yine yüzde 10 olarak uygulanacak.

6 Kasım 2008 Perşembe

Sosyal Güvenlik Kanunu

Sosyal Güvenlik Kanunu01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girecek 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili olarak bir çok Tebliğ ve Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikler çok uzun ve detaylı olması nedeniyle, sözkonusu Tebliğ ve Yönetmeliklerin isimleri ile yayımlandığı Resmi Gazete’nin tarih ve sayısı aşağıda belirtilmiştir.Belirtilen Tebliğ ve Yönetmelikler rega.basbakanlik.gov.tr internet adresinden indirilerek okunması ve bu doğrultuda işlem yapılması gerekmektedir.-- Tebliğ eklerinde yer alan bildirimlere bakılması unutulmamalıdır --29.09.2008 TARİH VE 27012 MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞLER-2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ28.09.2008 TARİH VE 27011 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞLER-AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ-İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ-GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ-5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA İŞYERLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ-5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ-5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE BUNLARIN HAK SAHİBİ ÇOCUKLARININ MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ-HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ-İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ-KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ -5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINATABİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLARINA DAİR TEBLİĞ- 2 --5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞ-5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ-5510 SAYILI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASININUYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ-5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ27.09.2008 TARİH VE 27010 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER-FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK-FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK-KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK28.08.2008 TARİH VE 26981 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER-GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ-SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

5 Kasım 2008 Çarşamba

1 Ocak’ta maaşlar bankaya yatacak

1 Ocak’ta maaşlar bankaya yatacakSeminere katılan Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanı Fatih Acar ise Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin kayıtdışı istihdam olduğunu belirterek, yeni yasada kayıtdışına yönelik çok önemli düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Acar, daha önce gündeme gelen ücretlilerin maaşının bankaya yatırılması yönünde sona yaklaştıklarını ve bu konudaki çalışmanın imza için Başbakanlığa gönderildiğini kaydetti. Acar, 1 Ocak’tan itibaren 10’un üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin, işçilerinin maaşlarını bankaya yatırmak zorunda olacaklarını sözlerine ekledi.

3 Kasım 2008 Pazartesi

Reform Sonrası ÇALIŞMA HAYATINDA Önemli Değişiklikler

Reform Sonrası ÇALIŞMA HAYATINDA Önemli Değişiklikler01 Ekim 2008 itibari ile yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformunun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Sosyal Sigorta hükümlerinin nasıl uygulanacağını düzenleyen yönetmelik 28 Ağustos 2008 tarih ve 26981 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olmasına karşın yasanın uygulayıcı tarafı olan mensupları tarafından yeterince anlaşılamadığı aşikardır..İleti, aşağıdaki dosya veya bağlantı eki ile gönderilmeye hazır:Murat_Celik_007Not: Bilgisayar virüslerine karşı korumak için, e-posta programları belirli dosya türlerini gönderme ve almayı engelleyebilir. Eklerin nasıl işlendiğini görmek için e-posta güvenlik ayarlarınızı denetleyin.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ: Vergi Dairesine Olan Borçların 18 Ayda Yıllık %3 Faizle Taksitlendirilmesine İlişkin Başvurularda Kullanılacak

……………Vergi Dairesi Müdürlüğüne/Malmüdürlüğüne...…..………….Çok zor durumda olmam nedeniyle dairenize olan borçlarımı defaten ödeme imkanım bulunmamaktadır. Bu nedenle, dairenize olan ve Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamına giren tüm borçlarımın, anılan Tebliğde öngörülen süre ve şekilde tecil ve taksitlendirilmesini arz ederim.Vergi Kimlik Numarası *:Tarih-İmza-KaşeAdı ve Soyadı/Unvanı :Adres:Telefon:Araç Plaka No:(Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin)6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen borçlarımın kalan taksitlerini; Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen sürede taksitler halinde ödemek istiyorum.**6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre daha önce tecil ve taksitlendirilmesi için talepte bulunduğum ancak idarenizce değerlendirilmekte olan talebime konu borçlarımın, Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğine göre tecil ve taksitlendirilmesini istiyorum.Daha önce mahsup talebinde bulunduğum borçlarımın Seri:B Sıra:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında taksitlendirilmesini;istiyorum.***istemiyorum.*T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır. Mirasçı, kefil, şirket ortağı ve kanuni temsilci gibi amme borçlusu sayılan kişilerin başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu satırda yer verilecektir.**Kalan taksit sayısı 18 aydan daha kısa olan borçlular tarafından işaretlenecektir.***Bu bölümün işaretlenmesi halinde mahsup taleplerine ilişkin olarak detaylı bilgiler ayrıca verilecektir