30 Aralık 2020 Çarşamba

Get Guarnateed DA50+ for %domain%

hi there

Get an amaazing Domain Authority score above 50 for your website and
increase sales and visibility in just 30 days
https://www.str8creative.co/product/moz-da-seo-plan/

Service is guaranteed

Regards
Mike
Str8 Creative
support@str8creative.co

26 Aralık 2020 Cumartesi

14 Aralık 2020 Pazartesi

Zamanaşımına Uğrayacak Katma Değer Vergisi İade Taleplerine İlişkin Hatırlatma

grant_thornton_logo_2020.webp

 

Zamanaşımına Uğrayacak Katma Değer Vergisi İade Taleplerine İlişkin Hatırlatma

15 Ara 2020

 

Hatırlanacağı üzere 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesinin 1 inci  fıkrasında,  7104 sayılı Kanun ile yapılan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan düzenleme doğrultusunda;

KDV mükelleflerinin istisna işlemlerinden kaynaklanan Katma Değer Vergisi iade taleplerinin, istisna teslimlerin gerçekleştiği yılı izleyen yılın başından itibaren iki yıl içinde KDV iadesi talep dilekçesi verilmek suretiyle talep edilmesi şartıyla yerine getirileceği, aksi durumda ise KDV mükelleflerinin KDV iade talep haklarını kaybedeceği yönünde, iade talep süresini kısıtlayıcı bir düzenleme yapılmıştır.

Yapılan bu düzenlemenin hangi yılları kapsadığı ve diğer iade hakkı doğuran işlemler için de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin açıklamalara, 15 Şubat 2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Seri Numaralı “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de (madde 13) yer verilmiş olup söz konusu Tebliğ’de iade talep sürelerine yönelik bu hükümlerin 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde geçerli olacağı belirtilmiştir.

Bu Sirklerimiz ile mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin hak kaybına uğramaması için  23 seri no.lu KDV Tebliğ ile belirlenen iade talep sürelerine ilişkin hatırlatma yapılmasında yarar görülmüş olup söz konusu tebliği ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

1.      İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Talep Süresi

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dâhil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dâhil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin  gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

Bu doğrultuda 2019 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin Kasım 2020 dönemi KDV1 beyannamesinde beyan edilerek 31.12.2020 tarihine kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dâhil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

2.      Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre, iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.

Buna göre, Kanunun 32 nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

3.      Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi

Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.”

Söz konusu Kanun ve Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)

Saygılarımızla,

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

8 Aralık 2020 Salı

re: Rank top 5 in the Google maps

hi there

Did you know that when someone is looking for a search term on their
phones, the Gmaps listings its what pop up first in the results?

Stop losing all that visibility and let us boost your G listing into the
tops for local terms
https://www.str8creative.co/product/1500-gmaps-citations/

thanks and regards
Mike
support@str8creative.co

7 Aralık 2020 Pazartesi

VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRMA

 

 

1-) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (MADDE 1-4) ............................................... 

I- KANUNA İLİŞKİN BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ ........................................................................ 

II- BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ....................................................................................

A-) YAPILANDIRMAYA KONU ALACAKLARIN AİT OLDUĞU İDARELER ...............................................................

B-) YAPILANDIRMAYA KONU ALACAKLAR .................................................................................................. 

C-) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI ...................................................................................

D-) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME (MADDE 2) .......................................................

III- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI ............................................................................... 

IV- BELEDİYE ALACAKLARI ................................................................................................................ 

V- GÜMRÜK VERGİLERİ ...................................................................................................................... 

VI- YARGI KARARI İLE KESİNLEŞTİĞİ HÂLDE MÜKELLEFE ÖDEMEYE YÖNELİK TEBLİGATIN YAPILMADIĞI ALACAKLAR .................................................................................................................

VII- 6736, 7020 VE 7143 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLER HAKKINDA BU KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER .......................

VIII- MESLEK MENSUPLARININ ODALARA VE ODALARIN TÜRMOB'A BORÇLARI .......................

IX- AVUKATLARIN BAROLARA OLAN BORÇLARI ............................................................................

X- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE BAĞLI ODALARINA BORÇLAR .......................

XI- ESNAF VE SANATKÂRLAR KONFEDERASYONU İLE BAĞLI ODALARINA OLAN BORÇLAR ..

 

XII- İHRACATÇILARIN ÜYESİ OLDUKLARI İHRACATÇI BİRLİKLERİNE OLAN ÜYELİK AİDAT BORÇLARI ............................................................................................................................................

XIII- ORTAK HÜKÜMLER (MADDE 3) ...................................................................................................

2-) İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARA ESNAF MUAFLIĞI İSTİSNASI (MADDE-15,18) .... 

3-) YURTDIŞINA ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARDA %50 KAZANÇ İSTİSNASI (MADDE 16) ......................................................................... 

4-) SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SERMAYE AZALTIMI YOLU İLE ORTAKLARINA YAPMIŞ OLDUKLARIN ÖDEMELERİN KÂR PAYI DAĞITIMI SAYILARAK VE %15 STOPAJA TABİ OLMASI. (MADDE 17) ........................................................................................................................................... 

5-) GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN 31 ARALIK 2025 TARİHİNE UZATILMASI (MADDE 19) ....................................................................................................................

6-) AT YARIŞLARI İLE İLGİLİ STOPAJ SORUMLULUĞUNUN 6132 SAYILI AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNA GÖRE LİSANS SAHİBİ OLAN VEYA LİSANS SAHİBİNCE YETKİLENDİRİLEN KİŞİLERE AKTARILMASI (MADDE 20) ................................................................................................ 

7-) 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA ERECEK OLAN VERGİ ÖDEMEKSİZİN YENİ BİR VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ GETİRİLMESİ (MADDE 21) ............................................................................

8-) DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MADDELERİN TESLİMİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI SÜRESİNİN UZATILMASI (MADDE 23) ....................................................................................................................

9-) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ BEDELSİZ TESLİMLERİ İLE BUNLARA İLİŞKİN YAZILIM TESLİMİ VE HİZMETLERİ, BU MAL VE HİZMETLERİN BAĞIŞI YAPACAK OLANLARA TESLİM VE İFASINA İLİŞKİN KDV İSTİSNASININ SÜRESİNİN UZATILMASI (MADDE 24) ...........................................................................................................................................

10-) 2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ MÜSABAKALARINA İLİŞKİN KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLMESİ (MADDE 25, 37) ............................................................................

11-) PAYLARI BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDA İLK DEFA İŞLEM GÖRMEK ÜZERE EN AZ %20 ORANINDA HALKA ARZ EDİLEN KURUMLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ (MADDE 35) ...........................................................................................................................................

12-) DERNEK VEYA VAKIFLARCA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN İKTİSADİ İŞLETME OLUŞTURMAYACAĞINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASI (MADDE 36) ............................................

13-) İSTANBUL’DA DEPREM RİSKİ DOLAYISIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN KDV İSTİSNASI SÜRESİNİN UZATILMASI (MADDE 40) ..............................................................................

14-) KONAKLAMA VERGİSİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİN ERTELENMESİ (MADDE 42) ....... 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

7256 sayılı yapılandırma

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), ICAEW (İngiltere ve Galler Muhasebe Meslek Örgütü) ile birlikte “Karaparanın aklanmasının önlenmesi” konulu 6 parçadan oluşan bir eğitim serisi başlatmıştır. İlk olarak “Örnek Olay 1: Karaparanın Aklanmasının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü-Giriş” konulu çalışmayı yayınlamıştır.

Bu seri 6 ay devam eden kısa bilgilendirici eğitim materyallerini içerecektir ve karaparanın aklanmasının önlenmesi sürecinin nasıl işlediği, yüzleştikleri risklerin neler olduğu ve bu riskleri azaltmak ve kamu yararına olumlu bir katkı sunabilmek için neler yapabilecekleri konusunda muhasebe meslek mensuplarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü-Giriş

1

Örnek  Olay

 

KARAPARANIN AKLANMASI NEDİR?

Karaparanın aklanması, yasa dışı yollar ile elde edilen paranın yasal hale dönüştürülmesi ve böylece yasal kaynaklardan elde edilmiş gibi harcanabilmesi sürecidir. Karapara aklama, suç gelirlerini meşrulaştırır ve uyuşturucu çetelerinin, insan kaçakçılarının ve diğer suçluların faaliyetlerini genişletmelerine ve bunlardan yararlanmalarına izin verir. Karapara aklama eylemlerinin her yıl küresel düzeyde 1 trilyon doları aştığı tahmin edilmektedir.*

* Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi

 

Bu Rehber Nedir?

Bu yayın serisi ile karaparanın aklamasının nasıl yürütüldüğü, yüzleşecekleri risklerin neler olduğu ve bu riskleri azaltmak ve kamu yararına olumlu katkıda bulunmak için muhasebe meslek mensuplarının ne yapabilecekleri konusunda bilgilerini arttırmalarına yardımcı olmak hedeflenmiştir. Bu yayın serisinin erişilebilir ve kullanımının kolay olması amaçlanmıştır. Bu sebeple, her konuyu veya yerel yükümlülükleri içermez. Bunun yerine, muhasebe meslek mensupları için kilit hususları ele alır.

Karaparanın aklanma riski nedir?

Karaparanın aklanması muhasebe meslek mensupları için üç temel risk oluşturur. Muhasebe meslek mensupları:

• Karaparanın aklanmasında kullanılabilir (örneğin, bir banka hesabında suç gelirlerinin tutulması veya suç gelirlerinden yararlanma hakkını gizleyen bir düzenlemede görev alması yoluyla)

• Karaparanın aklanmasını mümkün kılmak için başka bir kişi tarafından kullanılabilir (karaparanın aklanması için kullanılacak bir kurumsal araç oluşturarak veya aklayıcıyı başka bir mesleki danışman ile tanıştırarak)

• Sonuç olarak karaparanın aklanması ile ilişkisi olan müşterilerin (ya da bir müşteri veya ortaklarının) ticarete dayalı karapara akladıklarına yönelik işaretleri tespit etme ve bunları bildirme konusunda başarısız olduğu için yasal, düzenleyici bir zarara veya itibarının zedelenmesine maruz kalabilir.

 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

mücbir sebep

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

7143 yapılandırma 13 taksit

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

FW: [GIB] Gİ 2020 – 77 : VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

 

 

Saygılarımla...?

                                                                                                  

İsmail Ekrem ERŞAHİN 

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

Merkez Mahallesi Burcu Sokak No:8 Kurtuluş Sitesi

B Blok D.2 Kağıthane / İSTANBUL

Tel       : ( 0.212 ) 294 65 75

Fax      : ( 0.212 ) 294 65 76

e-mail : ekremie@superonline.com

web     : www.ekremersahin-ymm.com

 

From: Abone [mailto:abone-bounces@info.gelirler.gov.tr] On Behalf Of bilgi@info.gelirler.gov.tr
Sent: Thursday, November 19, 2020 1:51 PM
To: abone@info.gelirler.gov.tr
Subject: [GIB] Gİ 2020 – 77 : VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

 

GİB

GİB

 

19 Kasım 2020

Gİ 2020– 77

 

Sayın Abonemiz,

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

• Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, 

• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;  

- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

• Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

7256 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler için tıklayınız.

Söz konusu Kanun  için tıklayınız.

 

 


Gelir İdaresi Başkanlığı e-posta hizmeti olan " e-posta Bilgilendirme Sistemi" ne üye olduğunuz için teşekkür ederiz.
Bu mesaj GİB "e-posta Bilgilendirme Sistemi"ndeki adres listelerine otomatik olarak dağıtılmıştır. Lütfen bu mesajı cevaplamayınız. E-posta Bilgilendirme Sistemindeki aboneliğinizi iptal etmek isterseniz tıklayınız.

 

 

 

 
Gelir Idaresi Baskanligi bu mesajin icerdigi bilgilerin dogrulugu veya eksiksiz oldugu konusunda bir garanti vermemektedir. Mesaj icerigi OZEL oldugu icin mesajlarin ne sekilde olursa olsun icerigi veya sonuclari hususlarinda Gelir Idaresi Baskanliginin sorumluluk kabul etmeyecegini bildiririz. Muhatap ve/veya muhatabin dagitimla gorevlendirdigi kisi degil iseniz, lutfen bu bilgileri kullanmayiniz ve hic bir surette, hic bir kimseye aciklamayiniz. Bilgisayarinizdan siliniz. Bu e-posta hataen elinize gecmis olursa lutfen derhal bize (http://www.gib.gov.tr) ulastiriniz. Uyumlu davranisiniz ve ilginize tesekkur ederiz.
 
***************************************************
The Revenue Administration does not guarantee that this e-mail message contains accurate or absolute information. The content of this message belongs to its author. As this messages are intended for the PRIVATE use, we declare that the Revenue Administration does not accept legal responsibility for the what ever contents or results of this message. If you are not the respondent and/or the distributor charged by the respondent, please do not use these information , do not report to anyone under no circumstances and delete it from your system . If you received this message in error, please immediately notify us (http://www.gib.gov.tr). Thank you for your kind collaboration and attention.